Rodina má pre dieťa a jeho vývoj veľmi dôležitý význam, najmä z hľadiska emocionálneho vývinu. Okrem uspokojovania základných biologických potrieb vznikajú medzi rodičmi a dieťaťom sociálne kontakty, vzájomná interakcia a vo veľkej miere citové väzby. Rodina je miestom vzniku života, poskytuje dieťaťu pocit istoty, bezpečia, zázemia a zostáva s dieťaťom a pri dieťati po jeho celý život. Od týchto hodnôt závisí, aká bude atmosféra v každej rodine.Kopasová, D (1997, s.50) uvádza : „Psychológia definovala základné duševné potreby dieťaťa a zhrnula ich do nasledovných šiestich bodov, ktoré oficiálne hlása svetová organizácia UNESCO.Sú to :1.dieťa potrebuje byť milované,2.dieťa potrebuje byť akceptované,3.dieťa potrebuje bezpečie,4.dieťa potrebuje vzor dospelého,5.dieťa sa potrebuje voľne prejavovať bez zábran a strachu,potrebuje láskavé slovo, úsmev, povzbudenie, pochvalu a odmenu,ktoré posilňujú jeho sebadôveru, životný optimizmus, vieru v ľudí,v šťastnú budúcnosť,6.dieťa sa potrebuje všestranne rozvíjať. Rodina ako primárny zdroj kvality života detí : Jeden z najkrajších momentov v partnerskom vzťahuje dlho očakávaná rodinná udalosť - narodenie dieťaťa. Rané detstvo je najdôležitejším obdobím aj preto, lebo sa v ňom kladú základy pre ďalšie vývinové obdobia dieťaťa, ktoré sa uskutočňujú dvoma dôležitými procesmi - zrením a učením. Aj keď sa proces učenia môže u dieťaťa urýchliť, postup fáz zrenia sa nemôže zmeniť alebo preskočiť. Všetky deti prechádzajú preto rovnakými fázami vývinu, avšak rozdiely v ich telesnom, citovom ako aj celkovom osobnostnom vývine sú dané individuálnymi zvláštnosťami dieťaťa. Kvalita oboch procesov ovplyvňuje atmosféru v rodine a škole.Základné predpoklady úspešnej výchovy sú: • láska k dieťaťu•kľudné a vyrovnané prostredie•obaja rodičia•jednotné vedenie v rodine i v škole•dôslednosť•dobrý príklad•trpezlivosť•pravidelná životospráva•požiadavky zodpovedajúce schopnostiam dieťaťa.Väčšina ľudí prežije v rodine celý svoj život. V prvom období života sa dieťa v rodine orientuje, v druhom období života je v pozícii rodiča. Každá rodina má svoje zvyky, tradície, hodnotovú orientáciu. Rodinná klíma má rozhodujúci vplyv na psychiku, duševný rozvoj a morálne vlastnosti každého člena rodiny (Fulková, Oberúc, 2004, s. 61).Pôsobením rodinného prostredia si osvojujú jej členovia základné pravidlá spolunažívania a rodinnej kultúry.Na Slovensku väčšina ľudí uvádza spokojnosť v rodine ako životnú preferenciu ešte pred spokojnosťou a úspechom v práci. Spokojnosť v rodine je vlastne spätná väzba vyjadrujúca správnosť racionálnych rozhodnutí a opatrení. Je to vlastne tolerancia podmienená vzájomnými emocionálnymi vzťahmi (Kopasová, 1997, s. 52).