Rozhodovanie sa považuje často za najdôležitejšiu aktivitu manažérov. Pod rozhodovaním rozumieme proces výberu najvhodnejšieho variantu riešenia.

Pre správne rozhodnutie je potrebné, aby manažéri poznali a mali veľa možností riešenia určitých problémov – veľa variant riešení. Aby sa manažéri vedeli správne rozhodnúť, musia mať k dispozícii veľa primeraných informácií.

Pre rozhodovanie sú charakteristické tieto znaky:

·         musí existovať možnosť výberu z niekoľkých variant,

·         výber riešenia je vedomý, založený na myšlienkovom procese,

·         výber je cieľavedomý, zameraný na jeden alebo viac cieľov,

·         výber sa uskutočňuje podľa určitých kritérií,

·         rozhodovanie má svoje prvky – problém, cieľ, subjekt, rozhodovacia stratégia

Rozhodovanie manažérov ovplyvňujú mnohé činitele, napríklad právomoc manažéra, jeho odborná spôsobilosť, informovanosť manažéra,  finančné zdroje a podobne. Rozhodovanie tiež ovplyvňujú mnohé činitele z vonkajšieho a vnútorného prostredia.

Existujú 3 základné spôsoby rozhodovania:

·         Rozhodovanie v podmienkach istoty – manažér je plne informovaný o probléme, pozná všetky alternatívy riešenia a tiež dôsledky uplatnenia každej alternatívy. Úlohou manažéra je zvoliť alternatívu, ktorá má najvyššiu úžitkovú hodnotu.

·         Rozhodovanie v podmienkach rizika – manažér môže určiť iba druh problému, ktorý je predmetom rozhodovania. Môže určiť len pravdepodobný efekt uplatnenia jemu známych alternatív. Sú známe alternatívy riešenia a ich úžitkovosť pri jednotlivých stavoch okolia. Manažér nevie, ktorý z týchto stavov nastane a to vnáša určité riziko do rozhodovania.