Vypracovala: Mgr. Ingrid Uhrovčíková
 
 
 
 

 

Témou tejto lekcie sú slovesá. Vieme, že v nemčine sú slovesá:
 
 • plnovýznamové
 • pomocné
 • modálne
 • pravidelné
 • nepravidelné
 • s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou
 • slovesá s predložkovou väzbou
 • slovesá bez predložkovej väzby, ktoré sa viažu s pádom (2., 3. alebo 4.)
 
 
Budeme sa venovať práve skupine slovies s predložkovou väzbou.
 
 
Napr. ako sa povie po nemecky čakať? Warten. A čakať na niekoho? Warten auf jn
(jn je skratka pre jemanden = niekoho a poukazuje vždy na 4. pád!!!).
 
 
Takže sa k známemu slovesu doučíte iba predložku a pád, s ktorým sa viaže. Niektoré predložkové väzby slovies sú rovnaké ako v slovenčine, iné sú úplne odlišné.
 
napr.:
rozprávať sa s, hovoriť s niekým – sprechen mit jm
(jm – skratka pre jemandem = niekomu, niekým – vždy 3. pád!!!)
hľadať niečo, niekoho – suchen nach jm, etwas
 
 
Pri predložkovej väzbe treba dávať vždy veľký pozor na pád, s ktorým sa predložka viaže -podľa neho totiž skloňujeme podstatné meno:
 
 
Ich denke oft an meine Kindheit.
(Často myslím na svoje detstvo.) (denken an +4.p.)
 
Informieren Sie sich űber unsere Sonderangebote!
(Informujte sa o našich zľavách!) (s. informieren űber + 4.p.)
 
 
Otázku a odpoveď tvoríme nasledujúcim spôsobom:
 
 1. ak sa pýtame na osoby, používame spojenie predložky a opytovacieho zámena wem (3.p.) alebo wen (4. pád):
Auf wen wartest du? (Na koho čakáš?)
Nach wem fragt er? (Na koho sa pýta?)
 
 
odpovedáme: predložka + osobné zámeno alebo podstatné meno:
Ich warte auf meine Schwester. (Čakám na svoju sestru.)
Er fragt nach ihr. (Pýta sa na ňu.)
 
 
 1. Ak sa pýtame na veci, deje alebo udalosti, použijeme wo + predložka:
Worauf wartest du? (Na čo čakáš?)
Wonach fragt er? (Na čo sa pýta?)
 
 
ak sa predložka začína na samohlásku, použijeme konštrukciu wor + predložka
Worűber habt ihr euch in der Schule informiert?
(O čom/ Na čo ste sa v škole informovali?)
 
 
odpovedáme: da/ dar + predložka
Ich warte darauf schon lange. (Čakám na to už dlho.)
Er hat nach dem Weg/ danach gefragt. (Pýtal sa na cestu/ na to.)
 
 
 
 
Spojenia danach, daran, damit, atď. sa nazývajú aj zámenné príslovky, pretože nahrádzajú podstatné meno, t.z. ak nechceme v texe alebo pri rozhovore stále opakovať to isté slovo, namiesto neho použijeme vhodnú zámennú príslovku.

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Kontrollfragen:
 1. Aké skupiny slovies v nemčine poznáme?
 2. Čo je predložková väzba slovies?
 3. Aké predložky sa môžu viazať so slovesami?
 4. Ako tvoríme otázku a odpoveď pomocou predložkovej väzby, ak sa pýtame na osoby?
 5. Ako tvoríme otázku a odpoveď pomocou predložkovej väzby, ak sa pýtame na vec?
 6. Čo sú zámenné príslovky?

 
 
 
Použitá literatúra:
Themen aktuell, Nemecky s úsmevom.