Reklama je fenomén súčasnej doby, fenomén, s ktorým sa stretávame denno-denne na každom kroku: v televízii, rozhlase, v novinách, časopisoch, na internete,... Jej vplyv na ľudí je mimoriadne silný a len málokto sa dokáže od nej úplne upútať. Denno-denné prerušovanie napr. televíznych programov reklamou nás donútilo na ňu si zvyknúť, brať ju ako niečo samozrejmé, priam nevyhnutné.

Slovo reklama je odvodené od slova reclamare a v preklade znamená hlasno sa ozývať, znova volať.

 

Pod pojmom reklama rozumieme cieľavedomé komunikačné pôsobenie zamerané na cieľovú skupinu so zámerom utvárať názory a postoje vedúce k žiaducim činnostiam.

 

 

Reklama má niekoľko dôležitých úloh. Predovšetkým má upútať pozornosť človeka, vzbudiť záujem o reklamovaný predmet, jav, ponuku, vyvolať túžbu po nich a v konečnom dôsledku vyvolať akciu, teda napr. kúpu daného predmetu.

Reklama má mimoriadne silný vplyv na človeka, na jeho myslenie aj jednanie. V súčasnosti ide o odbor, ktorému sa venujú špecialisti, ktorých úlohou je nájsť čo najefektívnejší spôsob reklamy, nájsť spôsob, ako čo najviac ovplyvňovať emócie ľudí.

Reklama sa stal v posledných rokoch aj študijným odborom, ktorého absolventi pracujú s cieľom neustále hľadať nové a nové prostriedky reklamy, obrazy, aspekty, logá, reklamné vety, slogany,...


Reklama a deti

 

Reklama zasahuje aj do života detí a môže mať aj negatívne následky. Nie v každom veku má rovnaký vplyv na dieťa. V mladšom školskom veku deti často nevedia rozlíšiť, čo je skutočnosť a čo fikcia. Preberajú vzory správania z reklám, dôverujú informáciám, ktoré sa v reklame objavia. Je to podmienené nedostatkom skúseností ale aj vplyvom rovesníkov, ktorí na danú reklamu upozornia a presadzujú ju. Približne vo 8. roku života prichádza obdobie hodnotenia. Dieťa si začína uvedomovať, že reklama má aj tienisté stránky, viacej sa pýta napr. rodičov, učiteľov. A už približne v 9.-10. roku prichádza obdobie hodnotenia a kritického postoja. Dieťa výrazne porovnáva reklama so skutočnosťou, už vie vyjadriť voj názor a postoj. Vo veku cca od 11. rokov sa dieťa dostáva pod vplyv „značiek“ a „kvalitného“ reklamovaného tovaru, ktorý dieťa v danom veku „veľmi“ potrebuje a chce. prichádza problémy napr. v komunikácii s rodičmi, ktorí často odmietajú plniť požiadavky svojich detí. Asi najväčší problém prichádza cca vo veku 14 – 19 rokov, kedy hovoríme, že z detí sa stávajú tzv. „reklamní narkomani“.

 

Deti a mládež sa totiž tiež dostávajú teda do kontaktu s jej negatívnymi vplyvmi, ktoré ohrozujú ich mravný a sociálny život vo veku, kedy ešte nie sú sociálne zrelé a nie sú preto voči týmto vplyvom odolné. Spoločnosť nielenže často mladú generáciu nechráni, ale sama sa často zúčastňuje na vytváraní negatívnych hodnôt a noriem správania. Medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj mladej generácie patrí bezpochyby vplyv médií.

 

V špecifickej reklame zameranej na deti môžeme rozlíšiť:

 


1. detské reklamné spoty (reklama detských produktov ako napr. hračky, sladkosti a pod.)
2. reklamné spoty s deťmi (deti v nich vystupujú, pričom sa môže jednať o detský produkt alebo o produkt určený dospelým).

 

Deti teda bývajú začlenené do reklamy buď ako cieľová skupina, alebo v nej vystupujú. Jedno i druhé zadávatelia reklamy využívajú radi a často, pretože všeobecne platí, že deti dokážu najviac ovplyvniť nákupné správanie svojej rodiny. Vo všetkých oblastiach narastá počet reklamných spotov a dokonca narástol aj počet detských reklamných spotov, v ktorých sa reklamujú produkty určené deťom o viac ako polovicu.

Deti sa takto podvedome stávajú konzumentmi reklamy, často proti svojej vôli. To neraz vedie k takým javom ako nakupovanie bežne reklamovaných sladkostí zo svojho vreckového; strata vlastného výberu a voľby, podvedomá manipulácia dieťaťa na budúceho zákazníka, znižovanie úrovne vlastných predstáv a túžob, či automatické podriadenie sa reklame. Reklama tiež funguje ako forma sociálneho učenia, potenciálny vzor správania sa, často nevhodný a neuskutočniteľný pre dieťa. Reklama funguje ako nereálny model života, únik do fiktívneho sveta – všetko je možné, všetko je krásne, ľahko dosiahnuteľné a pod. Deti si vytvárajú fiktívny vzťah k osobe alebo predmetu z reklamy, čo vyvoláva absenciu spätnej emočnej väzby a zásah do tvorby, resp. už vybudovaného hodnotového systému. Ďalšími negatívnymi javmi reklamy pre deti môže byť vyvolávanie neistôt, strata vlastného rozhodovania, smerovania, často až zásah do rodinného života, udávanie smeru potrieb, nákupu pod vplyvom reklamy a manipulácia rodiny.

 

Pozor ! Úlohou reklamy je vzbudzovať v ľuďoch nespokojnosť s tým, čo majú.

 

 

Chce vytvoriť potrebu a túžbu vlastniť predmetný tovar. Nutkavú túžbu, ktorá sa premení na potrebu. Hoci v reálnom svete žiadnou reálnou potrebou ani nie je. Nebezpečná hra. Hlavne pre slabé typy ľudí. Tí rýchlo a ľahko podliehajú reklame. Chcú sa podobať svojim idolom na reklamných pútačoch. Treba len maličkosť. Peniaze. Žiadny problém, za rohom je banka. Poskytne rýchly úver. Nad percentami sa až tak nerozmýšľa.. Túžba je silnejšia. Nakoniec, údajne nás odpustia prvú splátku..  Mnohí ľudia sa stanú obeťami týchto pokušení. Nedokážu odolať. Každý má svoje slabé stránky. Niekto motorky, niekto luxusné kravaty.. Ľudia strácajú kontrolu nad svojimi peniazmi. Reklama má navrch. Problémy sa začínajú. Reklama je silný a zákerný súper. Má silných spojencov. Ľudské slabosti.