Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem, bez ohľadu na účel alebo výsledok tejto činnosti.Sú to všetky osoby, ktoré majú identifikačné číslo organizácie – IČO a pod týmto identifikačným znakom realizujú svoju ekonomickú činnosť.


Patria tu:

 1. Fyzické osoby, ktoré

 • dosahujú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

 • dosahujú príjmy z využívania hmotného a nehmotného majetku, napríklad z jeho prenájmu,

 • príležitostne dodajú do iného členského štátu nový dopravný prostriedok


 1. Právnické osoby ktoré:

 • sú zriadené na podnikanie /obchodné spoločnosti podľa Obchodného zákonníka,

 • nie sú zriadené na podnikanie /napr príspevkové organizácie, nadácie, občianske združenia, či neziskové organizácie a podobne/,

 • dosahujú príjmy z využívania hmotného a nehmotného majetku,

 • príležitostne dodajú do iného členského štátu nový dopravný prostriedok.


Platiteľom DPH sa môže stať len zdaniteľná osoba, ktorá musí správcu dane /daňový úradu/ požiadať o registráciu pre DPH


Registrácia za platiteľa DPH môže byť:

 • povinná

 • dobrovoľná

 • osobitná


 

Povinná registrácia

 

Povinne registrovať sa musí každá tuzemská zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Žiadosť o registráciu musí podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla stanovenú výšku obratu.

Zdaniteľné osoby teda musia sledovať výšku obratu za kalendárne mesiace. Ak osoba dosiahne požadovaný obrat za kratší čas ako 12 mesiacov, je povinná podať žiadosť o registráciu po skončení toho mesiaca, v ktorom prekročila zákonom stanovenú sumu obratu.


Obratom na účely DPH sa rozumejú výnosy /príjmy/ bez DPH z dodávaných tovarov a služieb. Nezahrňujú sa tu výnosy /príjmy/ z činnosti oslobodených od dane a výnosy z príležitostne predávaného hmotného a nehmotného majetku /okrem zásob/.


 

Dobrovoľná registrácia

 

Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla požadovaný obrat. Ide o dobrovoľnú registráciu na základe rozhodnutia zdaniteľnej osoby.

K takejto registrácii pristupujú osoby najčastejšie z dôvodu lepšieho konkurenčného postavenia na trhu, alebo z dôvodu možnosti odpočítania dane z majetku, ktorý napríklad obstarali pri zakladaní firmy a podobne.


Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň je zdaniteľnou osobou a nie je dôvod na zamietnutie žiadosti, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň.. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane


IČ pre daň /IČ DPH/ sa skladá z označenia štátu, ktorý číslo vydal a z 10 až 12 miestneho číselného kódu.


 

Základné znaky platiteľa dane

 

 • je povinný uplatňoovať daň na dodávané tovary a služby,

 • je povinný platiť daň z tovarov nadoudnutých z iného štátu Európskyc spoločenstiev a zo služieb dodaných zahraničnou osobou, ak ich miesto dodania sa nachádza za území Slovenskej republiky – samozdanenie

 • je povinný platiť daň z tovarov dovezených z tretích štátov,

 • je povinný vysavovať faktúry a viesť evidenciu o dani z pridanej hodnoty

 • má nárok na odpočítanie dane na vstupe od dane na výstupe.Osobitná registrácia