Vypracovala:PaedDr. Jana Hanesová

 

Reflexívne slovesá vyjadrujú činnosť, ktorú koná subjekt vo vzťahu k sebe samému.

Stoja spravidla zo zvratnými zámenami. Zvratné zámená sú veľmi blízke osobným zámenám. Nemčina používa vlastný tvar zvratného zámena len pre 3. osobu jednotného a množného čísla v 3. a 4. páde – sich.

Pri ostatných osobách sa používajú tvary osobných zámen. ( napr. mir, mich, dir, dich, uns, euch).

 

Zvlatné zámená v 4. páde

 

ich wasche mich wir waschen uns

du wäschst dich ihr wäscht euch

er, sie, es wäschst sich sie/Sie wäschen sich

 

Vo 4. páde používajú zvratné slovesá tvary osobných zámen pre 4. pád:

ich – mich, du – dich, wir – uns, ihr – euch. Pre 3. osobu jednotného a množného čísla je spoločný tvar sich.

Napr.

Ich beeile mich immer auf dem Weg zur Schule.

Ja sa cestou do školy vždy ponáhľam.

Erik interessiert sich sehr für moderne Musik.

Erik sa veľmi zaujíma o modernú hudbu.

 

Zvratné zámeno v 3. páde

 

Ich wasche mir die Hände. Wir waschen uns die Hände.

Du wäschst dir die Hände. Ihr wascht euch die Hände.

Er wäscht sich die Hände. Sie waschen sich die Hände.

 

 

Zvratné slovesá s 3. pádom používanú tvar osobného zámena pre 3. pád:

ich – mir, du – dir, wir – uns, ihr – euch. Pre tretiu osobu jednotného a množného čísla majú spoločný tvar sich.

Napr. Ich wünsche mir zum Geburtstag eine Katze.

Na narodeniny si želám mačku.

Die Kinder wünschen sich einen Hund.

Deti si želajú psa.

 

Je nevyhnutné dbať na správne postavenie zvratného zámena v 3. páde vo vete. Ak je predmet v 4. páde vyjadrený podstatným menom, má prednosť 3. pád ( teda zvratné zámeno).

Napr. Ich kämme mir die Haare.

Češem si vlasy.