Rečnícky štýlje štýl verejného styku a uplatňuje sa v ústnom prejave.

Rečnícky štýl je umenie hovoriť, umenie koncipovať a vyjadrovať myšlienky.

Rečnícky štýl uplatňujeme vtedy, keď chceme vyvolať slávnostnú atmosféru, komentovať

významné udalosti, propagovať nejakú udalosť a podobne.

Rečnícky štýla texty rečníckeho štýlu sú založené na úvahe, opise, rozprávaní, ale využívajú aj informácie a fakty, ktoré súvisia so spoločenskou udalosťou.


Medzi základné znaky rečníckeho štýlu patrí:

 • ústnosť,

 • verejnosť,

 • sugestívnosť,

 • názornosť,

 • adresnosť,

 • je vopred písomne pripravený.


Funkciou rečníckeho štýlu je:

 • informovať,

 • komentovať,

 • presviedčať,

 • vysvetľovať,

 • zapôsobiť na city.


Znaky dobrého rečového prejavu:

 • kratší rozsah než písomný prejav, aby udržal pozornosť poslucháčov,

 • má byť dobre a zrozumiteľne prednesený,

 • zaujať poslucháčov aj gestikuláciou, mimikou, hlasovou intonáciou.


Jazykové prostriedky typické pre rečnícky štýl:

 • zrozumiteľné termíny,

 • obrazné pomenovania,

 • častice, citoslovcia,

 • rečnícke otázky,

 • opytovacie a zvolacie vety,

 • uplatňovanie prozodických vlastností reči,

 • oslovenie,

 • opakovanie slov,

 • knižné slová.


Mimojazykové prostriedky – neverbálna komunikácia v rečníckom štýle:

 • výrazná intonácia,

 • gestá,

 • mimika,

 • kontakt s poslucháčom,

 • pauzy,

 • oblečenie.


Slohové útvary rečníckeho štýlu:

 • slávnostný prejav,

 • príhovor – prívet,

 • prednáška,

 • referát,

 • diskusný príspevok,

 • prípitok,

 • smútočný prejav,

 • kázeň.Rétorika – pochádza z gréckeho slova rhesis, čo znamená reč.

Rétorika je náuka o rečníctve a o rečníckom umení, zaoberá sa slovným vyjadrovaním, skladbou a prednesom reči pred poslucháčmi, ktorým potrebujeme niečo vysvetliť, dokázať, o niečom ich presvedčiť.

Rétorika je náuka, ktorá sa zaoberá aj rečníckou praxou, osobnosťou rétora, ako vie získať poslucháčov, ako ich vie presvedčiť o správnosti istého názoru či myšlienky.Zopakujte si:
1. Kedy využívame rečnícky štýl?
2. Ktoré útvary patria medzi útvary rečníckeho štýlu?
3. Ktoré jazykové prostriedky sú typické pre rečnícky štýl?
4. Ktoré mimojazykové prostriedky sú dôležité pre rečnícky štýl?
5. Čo znamená slovo rétorika a čím sa zaoberá?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 26 – 29.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.