Vplyv osobností (iných vzorov) pre etické formovanie mladého človeka

 

Vzory nás ovplyvňujú od detstva bez toho, aby sme si to uvedomovali. Odmalička nás formujú a svojím správaním usmerňuje rodina, najmä však naši rodičia, neskôr sú to kamaráti, spolužiaci a učitelia v materskej škole, na základnej, strednej a vysokej škole. Máme rôzne vzory zo sveta šoubiznisu, či už sú to herci, speváci, moderátori, modelky a pod. Ku tomu sa postupne pridávajú rôzni hrdinovia filmového plátna, prípadne literárne postavy. Po skončení stredoškolského či vysokoškolského štúdia obvykle mladí ľudia nastúpia do zamestnania a tam ich osobnosť ďalej formujú kolegovia a zamestnávatelia. Stávajú sa členmi takejto novej „pracovnej“ rodiny. Okrem toho nemožno zabudnúť ani na formovanie osobnosti z pohľadu viery v Boha či hľadanie vzorov medzi politickými vodcami a diktátormi.

 

Výchovné ciele:

1. Osvojovať si zmysel hodnoty modelu prosociálneho správania

2. Utvárať primeranú schopnosť nazerania na negatívne vzory

3. Vychovávať kritického diváka

 

 

Pojem reálne a zobrazené vzory

 

Primárnymi vzormi, ktoré takto ovplyvňujú naše správanie, je, ako som už vyššie spomínala, rodina. Rodina a jej jednotliví členovia, no najviac rodičia. Oni od narodenia formujú identitu dieťaťa, t.j. vytvárajú jeho sebaobraz čiže vedomie seba samého. Samotné formovanie identity sa deje od najútlejšieho veku dieťaťa a je závislé od toho, aké informácie o sebe dieťa od svojich rodičov dostáva. Tieto informácie dieťa získava prostredníctvom vzťahu, ktorý s nimi má, a to v bežných životných situáciách. Vo vytváraní sebaobrazu je rozhodujúce, či je dieťa posudzované a hodnotené prevažne negatívne alebo prevažne pozitívne, a to osobitne v prvých rokoch života, kedy hodnotenie prichádzajúce od rodičov preberá absolútne nekriticky. Vďaka prístupu rodičov si dieťa utvára obraz o sebe obraz alebo „dobrého“, a teda úspešného, užitočného, správneho dieťaťa alebo presne naopak. Tento sebaobraz výrazne ovplyvní celoživotné nazeranie dieťaťa na seba aj z hľadiska etiky a morálky, a toto nazeranie sa premietne do všetkých stránok jeho fungovania v živote. Ak si dieťa potvrdí svojou skúsenosťou svoju cenu a svoj význam pre druhého človeka, bude mať pocit ceny aj samo pre seba. Získa dostatočnú sebaúctu a sebaistotu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom tolerancie k ľuďom a schopnosti akceptovať ich, ako aj schopnosť asertívneho sebapresadzovania sa. Sebapoňatie dieťaťa  ovplyvňujú aj spôsoby, štýly výchovy uplatňované v rodine.

 

Rodičia fungujú ako modely, ktoré je možné napodobňovať, resp. sa s nimi identifikovať. Dieťa si takto osvojuje mnoho pozitívnych i negatívnych vlastností a vzorcov správania pre rolu muža, ženy, matky, otca, dospelého pracujúceho, oddychujúceho, nakupujúceho, suseda, priateľa a pod. V tomto zmysle je pre dieťa rodina mikrosvetom, v ktorom sa učí, najmä imitáciou a identifikáciou, ako fungovať, ako riešiť najrôznejšie situácie. Súčasťou osvojovania si rolí  je aj osvojovanie si noriem, vzorcov, hodnôt. Dysfunkcia rodiny vedie k tomu, že dieťa si alebo neosvojí príslušné roly, (napr. aj preto, že rodina nie je úplná), alebo si osvojí roly, hodnoty a normy, ktoré majoritná spoločnosť považuje za nežiaduce. Z takejto rodiny prichádzajú do spoločnosti deti, ktoré neposudzujú svet ako ich rovesníci, ktoré sa správajú inak, ako je bežné a ako sa od nich očakáva. A dostáva sa im, samozrejme, príslušnej spätnej reakcie, ktorá často len posilňuje ich rolovo neprimerané správanie.

 

Modelom, vzorom teda tým koho činnosť či správanie  napodobňujeme , je zvyčajne určitá osoba , môže ním byť aj zviera. Ak je vzorom osoba, potom záleží pri napodobňovaní na jej vlastnostiach( vek, pohlavie, črty osobnosti atď.),na jej sociálnom postavení a prestíži a na mnohých iných znakoch. Modelom môže byť aj dvojica alebo väčšia skupina ľudí.

 

Vzory delíme na:

 

POZITÍVNE sú zosobnením pozitívnych hodnôt, vytvárajú a šíria okolo seba lásku, snažia sa o spravodlivosť a dobré medziľudské vzťahy v akomkoľvek prostredí , každý svojim spôsobom,

NEGATÍVNE sú opakom pozitívneho vzoru, často pôsobia skryto, pritom vedome a manipulatívne (vedia že sú negatívne vzory).

REÁLNE sú to ľudia, ktorí reálne žijú alebo žili

ZOBRAZENÉ vzory zobrazené v literárnych dielach, filmoch, dramatickej tvorbe, ktoré najčastejšie sledujeme v televízii, kine a iných médiách.