Vypracovala: Paed.Dr Jana Hanesová


 

Rámcová konštrukcia je charakteristickou črtou nemeckého jazyka. Zakladá sa na skutočnosti, že prvky, ktoré patria syntakticky aj logicky k sebe, sa vo vete rozostupujú a tvoria póly rámca. Do tohto rámca sú včlenené ostatné vetné členy.

 

Napr.

Peter hat den neuetn Film schon am Montag gesehen.


Slovesný tvar perfektum je vo vete rozložený, pomocné sloveso je ma mieste prísudku a príčastie minulé je na konci vety. Tak tvorí rámcovú konštrukciu. Ostatné vetné členy (den neuen Film schon am Montag ) sú medzi týmito časťami slovesného tvaru.

 

V nemčine rozlišujeme štyri základné druhy rámcových konštrukcií:

 

 1. menný rámec – zhodný prívlastok, niekedy aj viacnásobne rozvitý, sa v nemčine vkladá medzi člen a podstatné meno, čím vzniká pre nemčinu typická konštrukcia, ktorej východiskovým pólom je člen a koncovým pólom je podstatné meno.


Napr.

ein außerordentlich schöner Sommer

mimoriadne krásne leto


Ak je jadrom prívlastku príčastie, môže sa tento rámec rozrásť. V nemčine, najmä v odbornom štýle sa takýto bohato rozvitý prívlastok vyskytuje veľmi často. Do slovenčiny ho prekladáme buď vzťažnou vetou, alebo postponovaným prívlastkom.


Napr.

Die, an der Steigerung der Produktion beteiligten Arbeiter wurden immer sehr gut belohnt.

Robotníci, ktorí sa podieľali na zvýšení produkcie, boli vždy veľmi dobre odmenený.

 

Die in Leipzig erschienene Deutsche Grammatik ist für Ausländerunterricht bestimmt.

Nemecká gramatika vydaná v Lipsku je určená pre cudzincov.


 

Menný rámec otvára niekedy aj zámeno alebo predložka.

 

 1. Zámeno: Napr. Seine freundlich aussehenden Augen ..Jeho priateľsky vyzerajúce oči...

 2. Predložka: Mit freundlichen und herzlichen Grüssen....S priateľskými a  srdečnými pozdravmi.... 

 1. prísudkový rámec - ak sa prísudok skladá z viacerých častí, východiskový pól rámca tvorí určitý slovesný tvar a koncový pól druhá časť prísudku.


Ich kann das für sie bringen.

Ja to môžem pre ňu priniesť.


Na konci vety obyčajne stojí infinitív, minulé príčastie, menná časť prísudku, odlučiteľné predpony, alebo aj neslovesné časti v ustálených spojeniach, ktoré majú platnosť prísudku, najmä pri slovesno – menných väzbách.


Napr.

Infinitív: Ich will dir etwas sagen.

Ja ti chcem niečo povedať.


Rámcová konštrukcia je tvorená modálnym slovesom a slovesom v neurčitku.

Koncovým pólom je v tomto prípade infinitív. Ak sa na konci vety stretnú dva alebo tri infinitívy, stojí závislý infinitív pred nadradeným. Uplatňuje sa tak iba pravidlo o syntaktickej spätosti prvkov. Ten, ktorý je syntakticky spätý najužšie stojí najďalej.


Napr.

Sie will bestimmt tanzen gehen wollen.

Ona bude určite chcieť ísť tancovať.


 

Minulé príčastie:

Wer hat dir das gesagt.

Kto ti to povedal?


V tomto prípade je rámcová konštrukcia tvorená pomocným slovesom a príčastím minulým.

 

Menné prísudky:

Ist deine Schwester schon gesund?

Je tvoja sestra už zdravá?


 

Odlučiteľná predpona:

Maria kauft heute für ihre Familie ein.

Mária nakupuje dnes pre jej rodinu.


 

Neslovesné časti prísudku:

Wer war gester bei dir zu Besuch?

Kto bol včera u teba na návšteve?


 

 

 1. vetný rámec vytvára uvádzací výraz na začiatku a sloveso na konci vedľajšej vety. Tento slovosled je charakteristický pre vedľajšiu vetu, ktorá je uvedená podraďovacími spojkami, vzťažnými zámenami alebo príslovkami. Uvádzací výraz ako východiskový pól a určitý slovesný tvar ako koncový pól tvoria spolu vetný rámec, do ktorého sú včlenené ostatné vetné členy.


Napr.

Ein Kind ist glücklich, wenn es mit der Mutter spielt.

Dieťa je šťastné, keď sa hrá s matkou.

 

Pri zloženom prísudku stojí minulé príčastie a infinitív tesne pred určitým slovesom, t. j. na predposlednom mieste:


Napr.

Das ist der Mann, den ich gestern gesehen habe.

To je muž, ktorého som včera videla.

 

 

 

 1. rámcová konštrukcia so zápornou časticou nicht - zápor nicht popiera prísudok alebo iný vetný člen. Zápor nicht ako vetný zápor vytvára s prísudkom rámcovú konštrukciu. V slovenčine vetný zápor ne- splýva so slovesom. V nemčine stojí v hlavnej vete buď úplne na konci, alebo ak sa kombinuje s prísudkovým rámcom stojí tesne pred záverom rámca.


Napr.

Hans kommt heute nicht.

Ján dnes nepríde.

 

Morgen ist er auch nicht gekommen.

Včera tiež neprišiel.


Aj vo vedľajšej vete stojí nicht pred záverom rámca.


Napr.

Ich weiß nicht, warum er auch heute nicht gekommen ist.

Ja neviem, prečo on ani dnes neprišiel.


 

 

Kontrolne otázky:

  1. Na akom princípe sa zakladajú rámcové konštrukcie?

  2. Aké druhy rámcových konštrukcií poznáme?

  3. Kedy a ako vzniká prísudkový rámec?

  4. Uveďte príklady rámcovej konštrukcie so zápornou časticou „nicht“!


Použitá literatúra:

Themen neu 3

Zmaturuj z nemeckého jazyka

Príručná gramatika nemčiny