Rakúsko je vnútrozemský štát.

      Má 83 858 km². Počet obyvatelov je tu asi 8 402 900. Hlavné mesto je Viedeň. Rakúsko je druhý najhornatejší štát Európy. Hraničí s Nemeckom, Českom, Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom, Talianskom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom.

         Alpy zaberajú vyše troch štvrtín rozlohy Rakúska. V Rakúsku dosahujú najväčšiu výšku v pohorí Vysoké Taury 3 798 m.n.m.

Najmohutnejšie je stredné

pásmo, z tvrdých kryštalických hornín. Územie severne

od Dunaja vypĺňa najjužnejšia časť Českej vysočiny.

Podnebie Rakúska má prevažne alpský ráz. Je mierne, bohaté na dažďové a snehové zrážky (okolo 1000 mm ročne).

Najmiernejšie a najpríjemnejšie podnebie majú k juhu obrátené alpské svahy.

         Celá vodná sústava Rakúska patrí Dunaju. Rakúsky tok Dunajameria 350 km. Najdôležitejšími prítokmi sú Inn, Lech, Traun, Salzach a Enns. Na juhu sú najväčšie toky Dráva a Mura.

         Rakúsko má aj veľa jazier. Najväčšie z nich sú Neziderské, časť Bodamského (hranica s Nemeckom a Švajčiarskom) a Atterské jazero.

 

         Väčšinu Rakúska pokrývajú lesy a lúky. Lesy tvoria najmä buky, smrekovce opadavé, duby a smreky.

         Rakúsko je vyspelá priemyselná krajina s rozvinutým poľnohospodárstvom. Má bohaté zdroje surovín (kamenná soľ, magnezit, olovené a medené rudy). Významné je hutníctvo železa, spracovanie kovov, strojárenstvo, chemický, drevársky a papierenský priemysel.

          Vo vyšších polohách sa dobytok pasie na holiach, v dolinách a panvách sa zase pestuje pšenica, krmoviny, cukrová repa, miestami aj vinič. Mimoriadny prínos má cestovný ruch (výborné lyžiarske strediská, centrá pre vysokohorskú turistiku, kúpele, mestá so vzácnymi kultúrnymi a architektonickými pamiatkami).

         Rakúsko má 8 402 910 obyvateľov. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva približne 98 obyv./km2. V náboženstve má prevahu rímskokatolícka cirkev. Keďže 2/3 krajiny sú Alpy rozsiahla časť Rakúska je neobývaná.