Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová


 

Radové číslovky sa v nemčine vyjadrujú buď číslicou s bodkou alebo slovom. Číslovku vyjadrenú slovom tvoríme od základných čísloviek 2 – 19 pomocou prípony –te. Používajú sa vždy s určitým členom napr. das zweite Haus – druhý dom. Nepravidelne sa tvoria číslovky der erste – prvý, der dritte - tretí, der siebte – siedmy, der achte – ôsmy. Na radové číslovky sa pýtame otázkou: Der, die, das wievielte? (Koľký?)

 

Napr.

Die dritte Möglichkeit hat uns gefallen.

Tretia možnosť sa nám páčila.


Od základných čísloviek 20 a vyššie sa tieto číslovky tvoria pomocou – ste napr. der zwanzigste Teller – dvadsiaty tanier.

Pri zložených číslovkách je – te alebo –ste pripojené len k poslednej časti zloženiny napr. der dreihunderterste.


Radové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená, pretože pred nimi spravidla stojí člen určitý, dostávajú slabé koncovky napr. der dritte Tag in der Woche – tretí deň v týždni.

Bez člena stoja radové číslovky v nemčine len v nadpisoch a úradných oznámeniach napr. dritte Lektion – tretia lekcia.

Pomocou radovej číslovky sa vyjadruje aj dátum. Pri vyjadrení dátumu sa používa predložka an + 3. pád napr. am dritten April – tretieho apríla.

 

Napr.

Sie geht am zwölften Juli in Urlaub.

Ona ide dvanásteho júla na dovolenku.


Pri udávaní dátumu v hlavičke sa najčastejšie používa 4. pád napr. Köln den. 4.März.

Letopočty môžeme písať dvojakým spôsobom: buď so spojením im Jahr(e) 1973 alebo uvedieme iba rok 1973.

 

Napr.

Im Jahre 1973 ist meine Oma gestorben.

1973 ist meine Oma gestorben.

V roku 1973 umrela moja stará mama.


Pre označenie desiatok rokov sa v nemčine používa nesklonný tvar – základná číslovka + er,

napr. in den vierziger Jahren - v štyridstiatych rokoch.


Radové číslovky používame aj pri opakovaní napr. jede zweite Minute – každú druhú minútu ale zo základnou číslovkou alle zwei Minuten – každé dve minúty.


Príponou –ens sa z radových čísloviek tvoria podielové výrazy pri vyratúvaní napr. erstens – po prvé, zweitens – po druhé,


Názvy zlomkov sa tvoria radovými číslovkami s príponou – l napr. der vierte – ein Viertel, der siebte – ein Siebte


Zlomky, ktoré sa vyskytujú v podobe podstatného mena sa píšu s veľkým začiatočným písmenom napr. das Viertel – štvrtina. Ženského rodu je die Hälfte – polovica.

Pri vyjadrovaní množstva musíme uviesť po zlomku podstatné meno v 2. páde množného čísla, alebo použiť opis s predložkou von napr. ein Drittel der Schüller (von Schüller) – tretina žiakov.

Zlomok môže tvoriť s podstatným menom zložené slovo napr. eine Viertelstunde – štvrťhodina.


 

 

Násobné číslovky sa v nemčine tvoria zo základných a radových čísloviek pomocou prípony mal. Pýtame sa na ne otázkou wievielmal? (koľkokrát ?) Majú ráz príslovky. Používajú sa spolu s členom.

Tvorenie násobných čísloviek zo základných čísloviek:

 

ein + mal = einmal (raz)