Pytagorova veta je základná teoréma euklidovskej geometrie. Umožňuje jednoducho vypočítať dĺžku tretej strany trojuholníka.Pytagorova veta je pomenovaná podľa starogréckeho matematika Pythagora zo Samosu.Formálne možno Pytagorovu vetu vyjadriť rovnicoua2 + b2 = c2.Pytagorovu vetu je možné zovšeobecniť na ľubovolný vektorový priestor so skalárnym súčinom.Dôkazov Pytagorovej vety jestvuje veľmi veľa, uvádza sa až viac ako 300. Tu sú uvedené len niektoré z nich.Pravdepodobne bola ale známa aj v iných starovekých civilizáciách a navyše oveľa skôr (napríklad v Číne , Egypte).Obsah štvorca zostrojeného nad preponou pravouhlého trojuholníka je rovný súčtu obsahov štvorcov zostrojených nad jeho odvesnami.