Publicistický štýlje štýl verejného styku a uplatňuje sa v ústnom aj písomnom prejave.

Publicistický štýl využívame vtedy, keď chceme pohotovo, presne a presvedčivo informovať verejnosť o najaktuálnejších otázkach. Nazývame ho aj novinárskym štýlom.

Publicistický štýl realizujeme písomnou aj ústnou formou. Písomnou formou sa realizuje v tlači – v novinách a časopisoch, ústnou formou sa realizuje v televízii a v rozhlase.

V publicistickom štýle sa uplatňuje najmä informačný slohový postup.


 

Medzi základné znaky publicistického štýlu patrí:

 • písomnosť,

 • verejnosť,

 • informatívnosť,

 • zrozumiteľnosť,

 • presnosť,

 • prehľadnosť,

 • variabilnosť,

 • aktualizovanosť,

 • presvedčivosť.


 

Funkciou publicistického štýlu je:

 • informovať verejnosť.


 

Jazykové prostriedky typické pre publicistický štýl:

 • slová cudzieho pôvodu,

 • odborné slová,

 • skratky,

 • vlastné mená,

 • číslovky,

 • podstatné mená,

 • frazeologizmy.


 

Mimojazykové prostriedky typické pre publicistický štýl:

 • grafické členenie textu,

 • grafika písma,

 • fotografie.


 

Slohové útvary publicistického štýlu:

 • správa,

 • oznámenie,

 • interview,

 • komentár,

 • úvodník,

 • recenzia,

 • reportáž,

 • fejtón.


 

Slohové postupy typické pre publicistický štýl:

 • informačný,

 • opisný,

 • výkladový,

 • rozprávací.Zopakujte si:
1. Kedy využívame publicistický štýl?
2. Ktoré slohové útvary patria medzi útvary publicistického štýlu?
3. Ktoré jazykové prostriedky sú typické pre publicistický štýl?
4. Čo je funkciou publicistického štýlu?
5. Aký je rozdiel medzi publicistickým a hovorovým štýlom?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 100 – 102.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.