Publicistický štýlje štýl verejného styku a uplatňuje sa v ústnom aj písomnom prejave.

Publicistický štýl využívame vtedy, keď chceme pohotovo, presne a presvedčivo informovať verejnosť o najaktuálnejších otázkach. Nazývame ho aj novinárskym štýlom.

Publicistický štýl realizujeme písomnou aj ústnou formou. Písomnou formou sa realizuje v tlači – v novinách a časopisoch, ústnou formou sa realizuje v televízii a v rozhlase.

V publicistickom štýle sa uplatňuje najmä informačný slohový postup.


 

Medzi základné znaky publicistického štýlu patrí:

 • písomnosť,

 • verejnosť,

 • informatívnosť,

 • zrozumiteľnosť,

 • presnosť,

 • prehľadnosť,

 • variabilnosť,

 • aktualizovanosť,

 • presvedčivosť.


 

Funkciou publicistického štýlu je:

 • informovať verejnosť.


 

Jazykové prostriedky typické pre publicistický štýl:

 • slová cudzieho pôvodu,

 • odborné slová,

 • skratky,

 • vlastné mená,

 • číslovky,

 • podstatné mená,

 • frazeologizmy.


 

Mimojazykové prostriedky typické pre publicistický štýl: