S pojmom psychoterapia sa spája všeobecnejší pojem psychodiagnostika Účelom a úlohou psychodiagnostiky je poznanie osobnosti človeka, na základe ktorého je možné popísať aké charakterové vlastnosti a sociálne znaky jednotlivec má a zároveň zisťovať akou psychickou poruchou jedinec, ktorý vybočuje z normy správania trpí Psychodiagnostika je záležitosťou lekárov v psychologických ambulanciách resp. v poradniach. Na základe stanovenej diagnózy a teda sociálnej poruchy je možné jedincovi poskytnúť priamu alebo nepriamu psychologickú pomoc. Medzi tzv. priamu psychologickú pomoc sa radí práve psychoterapia.

Psychoterapiu definujeme ako liečebné pôsobenie na chorobu psychologickými prostriedkami. K najdôležitejším pojmom psychoterapie patria slová, mimika, emotivita, učenie, emočné vzťahy, manipulácia prostredím a pod. Pri tejto terapií psychoterapeut cielene a premyslene pôsobí na pacienta s cieľom čo najefektívnejšie napraviť jeho psychickú poruchu. Psychoterapia môže pritom byť individuálna ako aj kolektívna. Pri individuálnej psychoterapií psychoterapeut pôsobí len na jedného pacienta, pri kolektívnej rovno na viacero pacientov.


Pri kolektívnej terapií však na jednotlivca nepôsobí len terapeut, ale aj všetci ostatní pacienti. Inak povedané pomáhajú si navzájom (skupina alkoholikov, skupina drogovo závislých a pod.) Je veľmi dôležité rozlišovať psychoterapiu príčinnú a symptomatickú. Príčinná terapia sa zameriava predovšetkým na odhalenie problému, ktorý spôsobil daný stav a na jeho elimináciu (resp. odstránenie). Symptomatická terapia sa naopak zaoberá predovšetkým na prejav istého konkrétneho javu, alebo príznaku (preto sa niekedy nazýva aj príznaková), pričom sa skúma aký podnet, respektíve aká situácia ho vyvolá. Táto terapia je veľmi dôležitá, lebo dokáže určiť situácie, ktorým sa pacient musí v rámci svojho života vyhýbať.

Cieľom psychoterapie je odstránenie chorobných príznakov v správaní sa jedinca a rovnako aj zmena osobnosti človeka. (prispôsobenie jedinca na život v spoločnosti).

K základným metódam psychoterapie patria nasledovné metódy:

  1. Racionálna psychoterapia: je to psychoterapia, ktorá sa zameriava predovšetkým na racionalitu a teda na metódy, ktoré pôsobia na racionalitu jednotlivca. Pri tejto terapií sa pôsobí na racionálny pohľad a kritickosť jedinca. Hlavnou metódou racionálnej psychoterapie je racionálne presviedčanie, pri ktorom sa jedincovi vysvetľuje prečo došlo k istej poruche a navrhujú sa kroky na odstránenie tejto poruchy. Veľmi dôležitým pojmom racionálnej terapie je psychohygiena. (Ako sa správať, aby nedošlo k poruchám)


  1. Sugestívna psychoterapia: je to menej využívaný, ale veľmi účinný druh psychoterapie. Tento druh terapie využíva tzv. sugesciu. Pri nej pôsobí terapeut na jedinca ako istá autorita. To čo terapeut povie a čo prikáže sa javí ako východisko (riešenie) poruchy, ku ktorej došlo. Sugescia sa používa aj pri iných zákrokoch nielen v psychoterapii. So sugesciou sa stretávame aj pri hypnóze, kde terapeut je hypnotizér, ktorý jedinca uvedie do stavu, keď je viac prístupnejší (ako v normálnom stave). Hypnózu môže prevádzať jedine hypnotizér-odborník.


  1. Abreaktívna psychoterapia: je to terapia, ktorú ľudovo nazývame aj metóda odventilovania sa. Negatívne zážitky jedinca, ktoré sú príčinou istej poruchy sa jednoducho prostredníctvom abreakcie alebo katarzie odstránia. Abreakcia znamená v tomto prípade odreagovanie sa a katarzia znamená odventilovanie (napr. istým typom reakcie – roztrhnutie papiera, rozbitie pohára, plačom ......)


  1. Tréningová psychoterapia: tento typ psychoterapie je veľmi častý. Pri tejto terapií sa jedinec učí správať sa vhodne a žiaduco, resp. sa odúča od istých odchýlok správania. Jedinec sa tak naučí prostredníctvom intenzívneho tréningu obmedzovať alebo plne odstrániť chorobné príznaky svojho správania. (Príklad: človek, ktorý má strach zo spoločnosti a v prítomností iných sa trasie, či sa potí – tento jedinec intenzívne s psychológom konzultuje a cvičí aby sa tieto prejavy čo v najväčšej miere odstránili). Rovnako je táto terapia veľmi účinná aj pri strese, či napätí a rôznych fóbiách.

 Zopakujte si:
Čo je to psychoterapia?
Aké druhy psychoterapie poznáte?
Čo je individuálna a čo kolektívna psychoterapia
Aká je to sugestívna psychoterapia?
Aká je to tréningová psychoterapia?

Použitá literatúra:
Marián Košč, Základy psychológie, SPN, 1994, ISBN 80-08-02409-7