K aplikovaným psychologickým disciplínam zaraďujeme:


  1. Pedagogická psychológia – je to psychológia, ktorá sa zaoberá psychikou človeka v učebnom procese. Predmetom tejto disciplíny je skúmanie osobnosti žiaka a učiteľa.


  1. Psychológia práce – je to psychológia, ktorá svoje poznatky uplatňuje v pracovnom procese. Zaoberá sa tak človekom ako aj podmienkami práce. Táto disciplína skúma aj správanie sa spotrebiteľa s trhových podmienkach. Psychológia práce je veľmi významnou časťou psychológie, ktorá umožňuje zlepšiť pracovné podmienky.


  1. Forézna psychológia – je to psychológia, ktorá sa využíva v súdnictve. Skúma motiváciu kriminálneho správania sa a tiež skúma psychické poruchy delikventov. Často krát sa forézna psychológia snaží vypracovať psychologický profil páchateľa trestného činu, pričom používa rôzne analytické metódy.


  1. Vojenská psychológia – je to psychologická disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním osobnosti vojaka a jeho psychikou v záťažových (stresových) situáciách. Snaží sa vytvoriť istý vzorec prípravy vojaka na službu a skúma psychiku vojaka pri bežných vojenských činnostiach (cvičenia, spolužitie a pod.)


  1. Psychológia športu - je to psychológia, ktorá sa snaží prispôsobiť športovú prípravu jednotlivým športovcom alebo tímom. Rovnako sa snaží optimalizovať prípravu tak, aby dosiahol športovec čo najvyššiu možnú výkonnosť.


Existuje množstvo ďalších psychologických disciplín, no prezentovali sme len tie najdôležitejšie z nich. Podľa niektorých teoretikov existuje až 50 psychologických disciplín, iný tvrdia že ich je až 100.Zopakujte si:
1. Na aké tri druhy rozdeľujeme psychologické disciplíny?
2. Definuj Psycholingvistiku!
3. Aké aplikované psychologické disciplíny poznáme?
4. Ktorá psychologická disciplína sa využíva v kriminalistike?
5. Definuj vojenskú psychológiu!
6. Aké špeciálne teoretické disciplíny psychológie poznáme?

Použitá literatúra:
Kolektív autorov, Občianska náuka – náuka o spoločnosti, Enigma, Nitra, 2005, ISBN 80-85471-71-X