Psychológia je relatívne mladá veda, no s predmetom jej skúmania sa stretávame už v antickom Grécku. Keďže sa predmet psychologického výskumu neustále zväčšuje, rozdeľuje sa dnešná psychológia na niekoľko psychologických disciplín. Systém dnešných psychologických disciplín sa rozdeľuje na 3 hlavné časti. Sú to nasledovné:


 1. Základné teoretické psychologické disciplíny

 2. Špeciálne teoretické psychologické disciplíny

 3. Aplikované (praktické) psychologické disciplíny.

Ku základným teoretickým psychologickým disciplínam patria:


 1. Všeobecná psychológia – zaoberá sa len najzákladnejšími otázkami psychológie. Zahŕňa základnú štruktúru psychológie a tiež metodologický rámec psychologických vied.


 1. Ontogenetická psychológia – je to psychológia, ktorá sa zaoberá vývinom psychiky u človeka od jeho narodenia až po jeho smrť. Popisuje zmeny správania a snaží sa nájsť ich príčiny a tieto aj popísať. Ontogenetická psychológia skúma vývoj správania človeka počas celého obdobia života – zaoberá sa teda „evolúciou“ psychických procesov.


 1. Psychopatológia - je to psychologická disciplína, ktorá sa zaoberá anomáliami psychiky. Táto disciplína sa snaží popísať poruchy psychických procesov a správania sa. Popisuje konkrétne chorobné zmeny psychiky osobnosti. Táto vedná disciplína spolupracuje s všeobecnou psychológiou.Ku špeciálnym psychologickým disciplínam zaraďujeme nasledovné psychologické disciplíny:


 1. Zoopsychológia – je to psychológia zvierat, ktorá skúma prejavy psychiky a jej zmeny pri zvieratách.


 1. Psycholingvistika – je to práve dnes veľmi rozšírená a žiadaná psychologická veda. Je to disciplína, ktorá sa zaoberá jazykom – jeho vnímaním v rámci svojej štruktúry a jeho pôsobenie na psychiku človeka. Výsledky psycholingvistiky sa dnes používajú nielen v jazykovede a žurnalistickej vede, ale aj v oblasti reklamy.


 1. Biologická psychológiatáto disciplína sa zaoberá biologickými (neurologickými) procesmi, ktoré sú späté s duševnou činnosťou a správaním človeka. Biologická psychológia sa snaží skúmaním fyziologicko-chemických procesov v tele človeka vysvetliť jeho správanie a psychické procesy, ich zmeny resp. poruchy. Tento druh psychológie spolupracuje spolu s medicínskou vedou – neurológiou.


 1. Sociálna psychológiaskúma správanie sa človeka v rámci istých spoločenských skupín, ktorých je súčasťou. Táto disciplína skúma nielen správanie jednotlivca ale aj celej skupiny, pričom sa snaží skúmať psychologické procesy tejto skupiny a ich zákonitosti.


 1. Komparatívna psychológiaje to psychológia, ktorá sa zaoberá skúmaním všeobecného a špecifického v psychologickej činnosti človeka a zvieraťa. Je to disciplína skúmajúca vedomie a jeho problémy.


 1. Diferenciálna psychológia – je taká disciplína, ktorá skúma dôvody rozdielnych psychických stavov medzi ľuďmi. Skúma nielen príčiny týchto rozdielov, ale aj ich dôsledky. (Ide o skúmanie vlastností, schopností, rozdiely medzi oboma pohlaviami a pod.)