Psychoaktívna látka, alebo droga, je látka, ktorá ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu (CNS) a dokáže meniť ľudské vedomie. Takéto látky sa používajú už od nepamäti.

Užívanie a zneužívanie drog je celosvetový problém, pretože ak niekto drogy užíva a nie je schopný legálnou cestou získať peniaze na „svoju dávku“, často pristupuje ku krádežiam, kriminalite. Ďalšími rizikami v súvislosti s užívaním drog, vrátane alkoholu sú:

  • úrazy

  • práceneschopnosť

  • invalidizácia

  • predčasné úmrtia

  • ekonomická strata hrubého domáceho produktu – HDP (následkom vyššie uvedených bodov)

  • rizikové sexuálne správanie toxikomanov, následné zvýšené riziko prenosu AIDS, hepatitíd,

  • zvýšený počet dopravných nehôd (spôsobených pod vplyvom drog).

Ochrana spoločnosti pred následkami zneužitia drog sa zakladá na:

  • zvyšovaní informovanosti a vzdelávanie (o nebezpečenstvách, ktoré užívanie drog prináša)

  • liečenie závislostí, znižovanie rizika prenosu infekcií a podpore tých, ktorí s užívaním drog prestali, t.j. abstinentov

  • represií – t.j. vyrábanie, prechovávanie a šírenie drog je trestným činom


Podľa trestného zákona SR je návyková látka taká látka, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje psychiku človeka alebo jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti a jeho sociálne správanie.


Drogy rozlišujeme na legálne nelegálne. Je to akákoľvek látka, ktorá po požití je schopná pozmeniť jednu či viac funkcií organizmu. Priamo pôsobí na CNS. Môže byť uznaná ako liek.


 

Legálne drogy


Legálnymi drogami sú napríklad alkohol, nikotín, niektoré lieky (niektoré analgetiká, hypnotiká, sedatíva,...) ale aj kofeín. Sú spoločensky tolerované (na Slovensku legálne až od dožitého 18. roku veku človeka), bežne dostupné v obchodoch (alkohol nikotín), alebo v lekárňach (bez predpisu – niektoré analgetiká (lieky proti bolesti), na predpis – sedatíva (na ukľudnenie), hypnotiká (na spanie)).


Na legálne drogy môže vzniknúť veľmi intenzívna závislosť!


Aj gamblerstvo, t.j. patologické hráčstvo je forma závislosti.

 

Zdroj: http://www.cancercouncil.com.au/20432/cancer-information/cancer-risk-and-prevention/smoking-and-alcohol/alcohol-and-cancer/

Obr.: Aj na „obyčajné“ pivo či drink môže vzniknúť závislosť (alkohol navyše zvyšuje riziko vzniku rakoviny)

 


Nelegálne drogy


Nelegálnymi drogami sú napríklad: halucinogény (LSD, šalvia divotvorná), konopné drogy (marihuana), opiáty (heroín, ópium), stimulanciá (napr. kokaín, pervitín) alebo tanečné drogy (extáza).


Sú definované ako látky, manipulácia s ktorými je v rozpore s legislatívou o návykových látkach, ktorá zakazuje ich výrobu, distribúciu, skladovanie, či predaj.


    

Obr.: Šalvia divotvorná Konope siate (vyrába sa z nej marihuana)

 

Zdroj:https://de.wikipedia.org/wiki/MDMA

Obr.: Extáza

 Zopakujte si:
1. Ako je definovaná droga?
2. Uveď príklad na legálnu drogu.
3. Uveď príklady na nelegálne drogy.

Použitá literatúra:
Kmeťová, J. – Skoršepa, M. – Vydrová, M.: Chémia pre 3./7. ročník gymnázia, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2011

Zdroje obrazkov:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alv%C4%9Bj_divotvorn%C3%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa