Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy


 

 

Programovací jazyk je jazyk v ktorom platia veľmi prísne syntaktické pravidlá. Preto pokladám za dôležité povedať si o tom, aké symboly a znaky môžeme pri tvorbe programu používať.

 

Pri písaní programu môžeme používať veľké a malé písmená anglickej abecedy. Tieto budeme využívať najmä pri písaní príkazov programu, ako aj názvov premenných, napr: A..Z, a..z. Samozrejme, môžeme používať aj tie písmená slovenskej abecedy, ktoré sa píšu s diakritikou a interpunkčnými znamienkami. Sú to písmená: č,š,ľ,ť á,é,í, atď. Tieto budeme používať pri textácií záhlavia tlačových zostáv, ako aj v hlavičkách zobrazovaných na monitoroch počítačov.


Okrem písmen budeme, samozrejme, používať aj arabské číslice od 0 do 9. Pri písaní číslic je možné používať desatinnú bodku, ako aj symboly + a -.


 

Špeciálne symboly používame pri písaní textov, matematických výrazov, symbolov definujúcich vybrané meny a pod.: / ( ) * + - = := < > <> . ; [ ] { } ‘ ‘ , # $ @ ^ : _

 

Kľúčové (vyhradené) slová – sú to rezervované – preddefinované slová používané v programe. Vo väčšine ide o anglické slová, ktoré nemôžeme používať ako premenné, lebo ich význam je vopred definovaný a kompilátor ich spracuje ako príkaz. Patria sem: kľúčové slová: (AND, ARRAY, BEGIN, CASE, CONST, DIV, DOWNTO, DO, ELSE, END, FILE, FOR, FUNCTION, GOTO, IN, IF, INHERITED, INTERFACE, LABEL, MOD, UNTIL, NOT, OF, OR, PROCEDURE, PROGRAM, RECORD, REPEAT, SET, STRING, THEN, TO, TYPE, USES, VAR, WHILE, WITH, XOR).

 

Direktívy - nie je ich možné používať ako premenné (ABSOLUTE, ASSEMBLER, EXTERNAL, FAR, FORWARD, INTERRUPT, NEAR, VIRTUAL).

 

Identifikátor je postupnosť číslic a písmen - označuje objekty v Pascale ako sú premenné, konštanty, názov programu. Začína písmenom a medzi písmenami a číslicami nesmie byť žiadna medzera. Musí sa odlišovať od rezervovaných slov a  direktív. Identifikátor môže vyzerať nejak takto: x, X, x1, Meno, Pocet, StranaA

 

Poznámky – sú komentáre autora slúžiace na sprehľadnenie a okomentovanie programu. Vkladanie komentárov do zdrojových textov programu je veľmi dôležité preto, že sprehľadňuje program a uľahčuje v ňom orientáciu aj po dlhej dobe (napríklad po rokoch pri aktualizácii algoritmu na základe legislatívnej zmeny). Možno ich do seba vnárať. Pri vnáraní komentárov do seba je dôležité, aby počet ľavých a počet pravých zátvoriek a svorníkov bol rovnaký, skrátka aby sa párovali.

 

Návestia - slúžia na označenie skupiny príkazov nachádzajúcich sa na inom mieste programu. Označujú určitú samostatnú časť programu, ktorá sa vymyká zo sekvencie príkazov a program ju bude vykonávať po vyhodnotení nejakej logickej podmienky. Po splnení podmienky program odskočí na návestie pomocou tvrdého skoku GOTO. Takto dochádza ku vetveniu programu na základe logických podmienok.

 

Znakové reťazce – sú špecifikum jazyka Pascal. Ide o postupnosti ľubovoľných znakov z tabuľky ASCII ohraničených znakom apostrof - .

 

Oddeľovače ako sú medzera, poznámka, end of line = koniec riadka, end of file = koniec súboru. Oddeľovače majú hlavne vplyv na čitateľnosť programu. Vhodným členením programu možno zvýrazniť navzájom si prislúchajúce časti, a tým zvýrazniť aj vlastnú štruktúru programu.


 

 

Pravidlá pre tvorbu identifikátorov:


 1. identifikátor sa skladá z písmen, číslic a podčiarkovníka (na začiatku môže byť len písmeno),

 2. nie je rozdiel medzi malými a VEĽKÝMI písmenami (v Pascale) - insenzitívny jazyk,

 3. identifikátor nesmie byť totožný s kľúčovým - vyhradeným slovom,

 4. identifikátor musí byť jednoznačný v rámci programu alebo jeho časti (procedúra, funkcia, …) t.j. nemožno označiť rovnakým identifikátorom viacero funkcií, premenných, typov, tried,

 5. dĺžka postupnosti znakov identifikátora môže byť neobmedzená, avšak Turbo Pascal rozlišuje iba prvých 64 znakov.

 

 

Premenná - veličina v programe, ktorá počas realizácie môže meniť svoju hodnotu.

 

Konštanta - veličina v programe, ktorá počas realizácie nemení svoju hodnotu (napríklad sadzba DPH, účtovná trieda, odpisová sadzba a podobne).

 

 

Typy konštánt:


 1. logické - hodnoty TRUE, FALSE

 2. znakové - postupnosť znakov napísaná v apostrofoch (napríklad text hlavičky zostavy)

 3. číselné

 • celočíselné

 • reálne

  • v desatinnom tvare (používa sa desatinná bodka 10.5)

  • v semilogaritmickom tvare (0.1050000E+002 = 10.5)


 

Výraz (myslí sa matematický) - predpis pre výpočet hodnoty. Obsahuje:

 

 • operandy - konštanty a premenné

 • operátory - matematické znamienka +, -, *, /

 • zátvorky ( )


 

Priorita operácií:

 

 1. zátvorky ( )

 2. násobenie, delenie *, /

 3. sčitovanie, odčitovanie +, -


 

 

Každá premenná, výraz alebo funkcia môže v Pascale nadobúdať hodnoty len jedného typu.


 

Jazyk Turbo Pascal umožňuje využívanie bežnej sady aritmetických operátorov:


 • * násobenie, / delenie, div celočíselné delenie, mod zvyšok po celočíselnom delení,

 • + sčítanie, - odčítanie


 

V tejto kapitole sme si vymenovali jednotlivé časti programu, ktoré sú príznačné pre programovací jazyk Pascal. Avšak určité, tu spomínané pravidlá platia všeobecne pre takmer všetky programovacie jazyky. Ide najmä o:


 • špeciálne symboly

 • kľúčové slová

 • identifikátory

 • návestia

 

 

Keďže programovanie je prakticky kódovanie skupiny príkazov tak, aby boli syntakticky správne a logicky na seba nadväzovali sú princípy programovania prakticky rovnaké. Rozdiel je len v zápise programu pre to, ktoré programovacie prostredie. Každý, kto sa naučí vytvárať programy v jednom programovacom jazyku, by nemal mať problém rýchle sa adaptovať na iný programovací jazyk.


 

Údajový typ jazyka Pascal je to prípustná množina hodnôt, ktoré môže premenná nadobúdať. Údajové typy poznáme:


 1. jednoduché

  • ordinálne

   • štandardné - Boolean, Char, Integer

   • neštandardné - vymenovaný typ, interval

  • neordinálne - Real 1. štruktúrované

   

  - pole (array),

  - množina (set),

  - záznam (record),

  - súbor (file) 1. ukazovateľ (smerník, pointer)


 

 

Real - množina hodnôt sú reálne čísla, závislé na prekladači s rozsahom [10-38, 1038].


Operácie: +, -, *, /

 

Funkcie použiteľné pre typ real: abs(); sqr(); sqrt(); exp(); { umocnenie }; sin(); cos(); tan(); arctan(); round(); { zaokruhľuje všetko nahor }; trunc(); { skráti hodnotu real na integer so zaokrúhlením na najbližšie celé číslo smerom nadol }

 

 

Abstraktný príklad použitia typov v Pascale (platí pre typy premenných v príslušných výrazoch):

 

real + integer = real;