Prozódia – je náuka o zvukovej stránke jazyka. Vyššou zvukovou jednotkou – slabikou – sa zaoberá intonácia, ktorá skúma viaceré prozodické javy. Prozodické javy vznikajú úpravou – moduláciou – hlasového prúdu. Rozoznávame tri typy hlasovej modulácie:

1.ČASOVÁ – kvantita, pauza, tempo, rytmus

2.SILOVÁ – intenzita hlasu, prízvuk, dôraz, emfáza

3.TÓNOVÁ – hlasový register, melódia

 

1.ČASOVÁ:

Kvantita – znamená dĺžka a je dôležitá pri výslovnosti, pretože má rozlišovaciu schopnosť. Viaže sa na slabiku. Základnou jednotkou na meranie trvania dĺžky slabiky je jedna móra, čiže platí, že jedna krátka slabika je jedna móra, dlhá slabika = 2 móry.

Pauza – alebo prestávka. Člení reč na takty. 3 druhy pauzy:

1.fyziologická – vzniká pri potrebe nadýchnuť sa

2.logická – dáva sa tam, kde v texte patria interpunkčné znamienka

3.umelecká – využíva sa pri prednese alebo pri čítaní umeleckých textov, využíva sa na ztajomňovanie

Tempo – rýchlosť reči – závisí od dôležitosti obsahu prejavu. Čím je prejav závažnejší, tým je tempo prejavu pomalšie. Primerané tempo je asi 100 slov za 1 minútu, zrýchlené tempo 120 – 150 slov za minútu. 3 druhy tempa:

1.vysoké tempo (konverzačné) – tempo pri rozhovore

2.mierne tempo (prednesové) – využívajú ho recitátori

3.zdržanlivé tempo (dôrazové) – využíva sa pri prednáške (výklade)

Rytmus – znamená pravidelné opakovanie prízvučných a neprízvučných slabík

 

 

2.SILOVÁ:

Závisí od sily hlasu (intenzity hlasu).

Intenzita – uplatňuje sa pri zdôrazňovaní dôležitých častí textu. Závisí aj od veľkosti miestnosti a od vzdialenosti adresáta.

Prízvuk – v slovenčine platí, že prvá slabika v dvojslabičnom slove je prízvučná.

Dôraz  - kým prízvuk a viaže na slabiku, dôraz sa viaže na celé slovo. Býva na poslednom slove vo vete. Napr.: „Bola som doma.“ Dôrazom  sa dá meniť aj význam vety. Napr.: „To je víno.“

Emfáza- citový dôraz, pri ktorom predĺžime trvanie zdôraznenej hlásky. Napr.: „Jéj. Ja sa na to dooobre pamätám.“

 

3.TÓNOVÁ:

Melódia – je tónové vlnenie, čiže stúpanie a klesanie výšky hlasu vo vete. 3 druhy:

1.uspokojivá končiaca melódia – klesavá melódia vetného úseku uspokojujúco uzavretého končiacou pauzou, napr. v oznamovacích vetách alebo doplňovacích otázkach.

2.neuspokojivá končiaca melódia – je stúpavo – klesavá alebo klesavo – stúpavá melódia vetného úseku neuspokojujúco uzavretého končiacou pauzou. Výpoveď sa skončila, ale očakáva sa odpoveď (áno – nie)

3.neuspokojivá nekončiaca melódia – je plynulo stúpajúca alebo rovná zdvihnutá melódia vetného úseku pred nekončiacou pauzou.

Hlasový register – výška hlasu – je prozodický jav, ktorý vzniká nasadením hlasu do istej výšky.