1.Poézia je:
- forma
- viazaná umelecká reč

Znaky poézie:
-verš
-sloha/strofa
-rým
-rytmus

Poézia sa rozdeľuje na lyriku a epiku.
Epika má príbeh/dej.       Lyrika vyjadruje city,pocity,sny,nálady,predstavy,názory.
Lyrika sa delí na osobnú,spoločenskú a prírodnú.

Epika:

Balady majú smutný dej/príbeh, stupňovanie deju/gradácia, rýchly spád, tragický smutný koniec.
Balady sú autorské (majú autora-umelé) a ľudové ( vytvoril ich ľud, šírili sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenie čiže tradovaním).

Išli hudci horou- ľudová balada

Pavol Országh Hviezdoslav-sociálna balada

Bájky majú veselý príbeh, alegóriu/inotaj a na konci ponaučenie.
Bájky sú väčšinou autorské, ľudové nie.

Najstarší bájkar-Bidpaj
Najkrajšie bájky-Ezop
Slovenský bájkar-Jonáš Záborský-Vrabce a kohút,Veľká a mala ryba

Detská populárna pieseň je zhudobnená báseň.
Prečo krava nenosí žiadnu kravatu-Peter Nagy


2.Próza je voľná umelecká reč.
Rozdeľujeme ju na autorskú a priamu reč postáv.
Najstaršie prozaické útvary: rozprávky,legendy,báje,povesti
Najmodernejšie prozaické útvary: poviedka (krátky príbeh-málo postáv)
                                                      novela
                                                      román ( najdlhší útvar)

Báje sú predstavy o vzniku Zeme, vesmíru, života, rastlín, hrdinských činoch bohov.
Slovenská báj: Tatranská Kikimora
Grécka báj: Prometheus (Prométeus)
Egyptská báj: Zrodenie sveta
Indiánska báj: Ako sa zrodila Zem

Poviedka-Jaroslava Blažková-Zázrak života

3. Náučná literatúra-učebnice, knihy, encyklopédie ...
Polyhistor-človek,ktorý vie veľa vied
Polyglod-človek,ktorý vie veľa jazykov
Ladislav Švihran-Vzdelanci

4.Dramatické umenie- divadelná hra
                                   rozhlasová hra
                                   filmy-nemý,zvukový,animovaný,hraný
            -počítačové efekty
V referate sú uvedené príklady príbehov na danú tému.
Príklady sú vybraté z Učebnice literatúry pre 6. ročník