Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Conditionnel passé (Minulý podmieňovací spôsob)

Propositions subordonnées de condition III – condition irréele au passé (Príslovkové vedľajšie vety podmienkové – neskutočná podmienka v minulosti) 1. Minulý podmieňovací spôsob (Conditionnel passsé)


Je l´aurais fait

Bol(a) by som to urobil(a).


Nous ne serions pas allés au concert car nous étions malades.

Neboli by sme išli na koncert, pretože sme boli chorí.


Nous nous serions amusés à la foire!

Na jarmoku by sme sa boli dobre zabávali!


Minulý podmieňovací spôsob sa tvorí z prítomného podmieňovacieho spôsobu pomocného slovesaavoir/ être a z príčastia minulého plnovýznamového slovesa. Pri výbere pomocného slovesa platia rovnaké pravidlá ako pri tvorbe ostatných zložených časov (passé composé, plus-que-parfait, futur antérieur).

 

avoir/ être au conditionnel présent + participe passé du verbe


Minulý podmieňovací spôsob sa používa v obdobných prípadoch ako v slovenčine;

 

 • samostatne:

 

Je serais parti. – Bol by som odišiel.

Il vous l´aurait dit. – Bol by vám to povedal.

 

 

 • v podmienkovom súvetí:

 

Si j´avais euassez d´argent, je l´aurais acheté.

Keby som bol mal dosť peňazí, bol by som to kúpil.


Si vous aviez réfléchi, vous n´auriez pas fait cette faute.

Keby ste boli uvažovali, neboli by ste urobili takúto hlúposť.


 

Minulý podmieňovací spôsob môže vyjadrovať:

 

 • dej, ktorý sa v minulosti neuskutočnil:

 

Je t´aurais répondu, mais ...

Bol(a) by som ti odpovedal(a), ale ...


Nous aurionsfait du ski mais la piste était fermée.

Boli by sme sa lyžovali, ale zjazdovka bola uzatvorená.


 • pri slovesách devoir, pouvoir a valoir výčitku, kvôli niečomu, čo sa malo alebo mohlo urobiť:

 

Vous auriez dû renouveler votre permis de conduire.

Mali ste obnoviť váš vodičský preukaz.


Anna, tu n'es pas venue à l'examen oral hier. Tuaurais pu me prévenir.

Anna, včera si neprišla na ústnu skúšku. Mala si ma o tom upovedomiť.


Il aurait mieux valu acheter des billets du spectacle toute de suite.

Bolo by lepšie kúpiť lístky na predstavenie ihneď.


 

 • pravdepodobnosť v minulosti (v slovenčine vraj, zrejme, asi):

 

Un bus s'est renversé. Le chauffeur aurait bu et se serait endormi au volant.

Autobus sa prevrátil. Vodič vraj pil a zrejme za volantom zaspal.

 

 

 • neskutočnú podmienku v minulosti, ak sa jedná o podmienkové súvetie. 

B) Neskutočná podmienka v minulosti (condition irréelle au passé)

 

Pre vyjadrenie neskutočnej podmienky v minulosti sa používa vo vedľajšej vete po spojke si imperfektum (le plus-que-parfait) a v hlavnej vete kondicionál minulý (le conditionnel passé). V tomto prípade prekladáme spojku si výrazom keby (bol).

 

Si + plus-que-parfait - conditionnel passé

 

Je serais venu à ta soirée si tu m'avait invité.

Bol by som prišiel na tvoj večierok, keby si ma bol pozval.


Si elle l´avait su, elle serait certainement venue.

Keby to bola vedela, určite by bola prišla.


Il t´aurait saluéeil t ´avait vue.

Bol by ti pozdravil, keby ťa bol videl.


Si tu n´avais pas mangé beaucoup, tu n´aurais pas grossi.

Keby si nebol veľa jedol, nebol by si pribral.


Si nous n´avions pas été occupés, nous serionssortis avec vous.

Keby sme neboli bývali zaneprázdnení, boli by sme si s vami niekam vyšli.


 

Podmienkové súvetia (zhrnutie) 

 

Slovenčina
Francúzština
ak
keby
keby bol
si + présent + futur simple
si + imparfait + conditionnel présent
si + plus-que-parfait + conditionnel passé


Si j´ai le temps, je le ferai.                            Ak budem mať čas, urobím to.

Si j´avais le temps, je le ferais.                    Keby som mal čas, urobil by som to.

Si j´avais eu le temps, je l´aurais fait.          Keby som bol mal čas, bol by som to urobil.Zopakujte si:

 1. Popíšte spôsob, akým utvoríme minulý podmieňovací spôsob.

 2. Uveďte, čo môžeme minulým podmieňovacím spôsobom vyjadriť.

 3. Charakterizujte použitie slovesných časov a spôsobov v podmienkovom súvetí, v  ktorom vyjadrujeme podmienku, ktorá sa v minulosti nezrealizovala.

 4. Porovnajte slovenský preklad všetkých troch podmienkových súvetí.


 

Literatúra:

PRAVDA, M. – PRAVDOVÁ, M.: Francúzština pre samoukov

TAIŠLOVÁ, J.: Mluvnice francouzštiny

TARABA, J.: Francúzska gramatika

http://fr.syvum.com/cgi/online/serve.cgi/grammaire/verbe/conditionnel_passe.htmlhttp://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-23602.php