Jobs - profesie, povolania


McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, elementary. Cambridge University Press, 1999

 

jobs

povolania

a doctor

lekár

a teacher

učiteľ

a nurse

zdravotná sestra

a mechanic

automechanik

a secretary

sekretárka

a shop assistant

predavačka

a hairdresser

kaderníčka

an engineer

inžinier

a farmer

farmár

a police officer

policajt

 

Workplaces - pracovné miesta

 

workplaces

pracovné miesta

office

kancelária

factory

továreň

shop

obchod

hospital

nemocnica

school

škola

at home/from home

doma/z domu

 

 

 

Príklady:


I work in a factory.

(Pracujem v továrni.)


I work in an office.

(Pracujem v kancelárii.)


I work at home.

(Pracujem doma.)


I work from home.

(Pracujem z domu.) 

Užitočné frázy:


What´s your job? = What do you do?

(Čo robíš?, Aké je tvoje povolanie?)


I´ m a nurse.

(Som sestrička.)


She´s a student.

(Ona je študentka.)


Where does he work?

(Kde pracuje?)


He works in a hospital.

(Pracuje v nemocnici.)


How much does she earn?

(Koľko zarobí?)


She earns a lot.

(Zarobí veľa.)

 Zopakujte si:
1. Vymenujte najbežnejšie povolania.
2. Ktoré pracovné miesta poznáš?
3. Vymenuj niektoré najbežnejšie používané frázy spojené s povolaniami.

Použitá literatúra:
McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, elementary. Cambridge University Press, 1999
Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008