Potreby a ich uspokojovanie

 

Ľudské potreby – požiadavky ľudského organizmu, ktoré sa snažíme uspokojiť. Majú určitú hierarchiu (štruktúru, systém) a dynamiku (vyvíjajú sa v závislosti od času, miesta, situácie, skúseností, a podobne).

 

Ľudia svoje potreby uspokojujú prostredníctvom statkov a služieb.

 

Potrebu možno charakterizovať ako pocit nedostatku, ktorý si človek uvedomuje a usiluje sa ho odstrániť.


 

Členenie potrieb:

 

1.potreby uspokojované hospodárskou činnosťou /stravovanie, bývanie, odievanie, spánok,.../

 

- podľa naliehavosti sa členia na: existenčné /životne nevyhnutné/ a luxusné /kultúrne/

- môžu byť uspokojované jednotlivo - individuálne alebo skupinovo – kolektívne

- podľa charakteru môžu byť hmotné alebo nehmotné


 

2.potreby iného charakteru /priateľstva, uznania, komunikácie s ľuďmi, slobody, .../

 

Prečo sa človek správa tak, ako sa správa, skúma psychológia. Pochopenie týchto procesov umožňuje predvídať správanie človeka, ovplyvňovať jeho konanie, vychovávať ho, umožňuje predchádzať tomu, aby sa človek zle, nevhodne správal, robil zlo.


 

 

Potreba má obyčajne takýto priebeh:

 

a) zdroj – napr. cítiš sa mizerne, lebo si sklamaný, že ťa nedali do športového družstva školy (podľa teba nespravodlivo)

 

b) cieľ – znížiť napätie, nespokojnosť, nervozitu, napr. tak, že niekomu vynadám alebo si pôjdem zabehať, niekomu sa požalujem, alebo budem nariekať nad sebou.

 

c) objekt – čokoľvek čo uspokojí potrebu, napr. vynadať niekomu za to, že nie si v družstve, nadávať na učiteľa, že bol nespravodlivý, požalovať sa niekomu, vyvolať u niekoho ľútosť.

 

d) sila, popud – to znamená intenzitu, akou človek pociťuje neuspokojenie potreby, napr. veľká zlosť na trénera, čo zostavoval družstvo, slabší hnev na učiteľa, ktorý je nespravodlivý, lebo to robí aj iným a bežne. Tu nie je potreba taká silná, aby sa prejavila zlosťou či nejakou agresiou.


 

Príklad – fajčenie

 

Zdroj - človek buď už má skúsenosť s cigaretou, alebo počul o tom, že fajčenie robí iným dobre. Častým podnetom na fajčenie býva zvedavosť, nuda, nátlak kamarátov.

 

Cieľ dosiahnuť pocit slasti, príjemnosti. Uspokojenie zvedavosti. Prekonanie pocitu nudy .Znížiť napätie v psychike.

 

Objekt – otázkou je, prečo si na to zvolíme práve cigaretu. Možno preto, že vieme, že je schopná vzbudiť pocit príjemnosti, lebo sme to už skúsili a skúsenosť nám priniesla pocit uspokojenia. A keďže to bolo príjemné, máme tendenciu to opakovať.

 

Sila – vyjadruje intenzitu našej túžby zapáliť si cigaretu. Tuhý fajčiar väčšmi túži zapáliť si cigaretu ako ten, kto len začína s fajčením. Podobne silná túžba po alkohole či droge závisí od stupňa návyku a od sily osobnosti odolať tlaku návyku.

 

Cigarety, alkohol, drogy, nás svojím spôsobom ovládajú, nevieme im odolať, zmietajú nami a stávame sa od nich závislými.

 Zopakujte si:
1. Vysvetlite pojem potreba
2. Ako sa potreby členia?
3. Keď si sklamaný, nahnevaný, ako znižuješ svoje napätie (nervozitu)?
4. Ako sa správaš, keď:
- cítiš sa vynikajúco , niečo sa ti podarilo?
- nahneval ťa najbližší priateľ?
- keď sa cítiš neisto?

Použitá literatúra:
Miron Zelina, Milota Zelinová, Anna Janovská, Ján Varmuža: Ako zmeniť sám seba, OG- vydavateľstvo Poľana, s.r.o. Bratislava 2007
Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová: Etická výchova pre 5.ročník základných škôl,Orbis Pictus Istropolitana , spol.s.r.o. Bratislava 2009