Používajú sa na vyjadrenie vlastníctva niekoho alebo niečoho.

Ø  Špecifikujú podstatné mená vo vete.

Ø  Pomáhajú vyjadriť vlastníctvo (= môj, tvoj, jeho…).

 

Ø  Majú dva tvary:

o    nesamostatné - possessive adjectives (my, your, his ….)

o    samostatný - possessive pronouns (mine, yours, his…)

 

Osobné zámeno

Nesamostatný tvar

Samostatný tvar

Singular

I

ja

my

môj

mine

moje

you

ty

your

tvoj

yours

tvoje

he

on

his

jeho

his

jeho

she

ona

her

jej

hers

jej

it

ono

its

toho

-

-

Plural

we

my

our

náš

ours

náš

you

vy

your

váš

yours

váš

they

oni/y

their

ich

theirs

ich

 

Nesamostatný tvar

ü  Nesamostatný tvar privlastňovacích zámen používame pred podstatným menom.

 

ZÁMENO + PODSTATNÉ MENO

 

This is my house. (Toto je môj dom.)

His book is heavy. (Jeho kniha je ťažká)

That´s your car. (To je tvoje auto.)

Somebody took her keys. (Niekto vzal jej kľúče)

 

ü  Privlastňovacie zámená prívlastkového tvaru sa nemenia v závislosti od jednotného a množného čísla.

our friend         our friends       (NIE: ours friends)

 

ü  Použitie privlastňovacích zámen his her

o   ak hovoríme o vlastníctve niečoho čo patrí chlapcom/mužom použijeme privlastňovacie zámeno →  his (jeho); ak hovoríme o vlastníctve niečoho čo patrí dievčatám/ženám použijeme privlastňovacie zámeno → her (jej)

I saw John and his sister yesterday. (NIE: ...John and her sister...)

Mary and her brother are students. (NIE: Mary and his brohter ...)

 

*Tento druh privlastňovacích zámen môžeme v anglickej literatúre nájsť aj pod názvom possessive determiners alebo possessive adjectives.

  

Samostatný tvar

 

ü  Samostatný tvar privlastňovacích zámen používame bez podstatného mena.

 

 This house is mine.  

(Tento dom je môj.)

 

ü  Za zámenom (this) nenasleduje podstatné meno (house), preto musíme použiť samostatný tvar  privlastňovacieho zámena – teda nie my, ale mine.

 

This book is not his.

(Táto kniha nie je jeho.)

 

ü  Za zámenom (this) nasleduje podstatné meno (book), preto musíme použiť samostatný tvar  privlastňovacieho zámena – teda his. Samostatný tvar vyzerá rovnako i v prívlastkovom i v samostatnom tvare.

That car is yours.  

(To auto je tvoje.)

 

ü  Za zámenom (that) nasleduje podstatné meno (car), preto musíme použiť samostatný tvar  privlastňovacieho zámena – teda his.

 

These keys are hers.

(Tieto kľúče sú jej.)

 

ü  Za zámenom (these) nasleduje podstatné meno (keys), preto musíme použiť samostatný tvar  privlastňovacieho zámena – teda hers nie her.

 

*Tento druh privlastňovacích zámen sa v anglickej literatúre označuje názvom possessive pronouns.

  

 Zopakujte si:
1. Ktoré sú privlastňovacie zámená prívlastkového tvaru?
2. Ktoré sú privlastňovacie zámená samostatného tvaru?
3. Ktoré privlastňovacie zámeno má je rovnaké v prívlastkovom aj samostatnom tvare?
4. Kde vo vete stoja privlastňovacie zámená prívlastkového tvaru? Uveď príklad.
5. Kde vo vete stoja privlastňovacie zámená samostatného tvaru? Uveď príklad.

Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
KARAFA Marek. Privlastňovacie zámená (possessive pronouns / adjectives) [online] Publikované 10.04.2014. [citované 08.08.2016]. Dostupné z < http://www.englishguide.sk/privlastnovacie-zamena-possessive-pronouns-adjectives/>.

Zdroje obrazkov:
http://www.pearltrees.com/evgeniya_/possessive-pronouns-adjectives/id10610168/item103301870.
https://smartzvornik.wordpress.com/2013/12/01/possessive-adjectives/