Pri časovaní slovies zakončených na „-ar“ odlúčime túto koncovku a pridáme koncovku –o, -as, -a, -amos, -áis, -an

 

Trabajar – Pracovať

 1. Yo trabajo – Ja pracujem

 2. Tú trabajas – Ty pracuješ

 3. Él/Ella trabaja – On/Ona pracuje

Ud. trabaja – Vy pracujete (vykanie 1 osobe)


 1. Nosotros trabajamos – My pracujeme

 2. Vosotros trabajáis – Vy pracujete

 3. Ellos/Ellas trabajan – Oni/Ony pracujú

Uds. trabajan – Vy pracujete (vykanie 2 a viac osobám)

 

 

Podobne sa časujú všetky pravidelné slovesá zakončené na „-ar“, napr. HABLAR – ROZPRÁVAŤ, ESTUDIAR – ŠTUDOVAŤ, PREGUNTAR – PÝTAŤ SA, CONTESTAR – ODPOVEDAŤ, TOMAR – DAŤ SI, CANTAR – SPIEVAŤ, LLEGAR – PRÍSŤ, ENTRAR - VSTÚPIŤ

 

 

Cvičenie:

Doplň nasledujúce slovesá do viet v správnom tvare.

PREGUNTAR, HABLAR, CANTAR, ESTUDIAR, TOMAR, CONTESTAR

 1. Pepe y Pablo .............. filosofía en la Universidad de Valladolid.

 2. Shakira ................ en inglés y español y tiene las canciones muy famosas.

 3. No comprendemos porque no…………. eslovaco – somos españoles.

 4. Hace calor y los niños……….mucha agua.

 5. Si no sabemos la respuesta correcta, ............... al profesor.


Kľúč k cvičeniu:

 1. estudian 2. canta 3. hablamos 4. toman 5. preguntamos