Prisudzovací sklad

Vety sa skladajú z vetných členov.

Vetné členy podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie, atď.

Vetné členy delíme na hlavné a rozvíjacie.

Hlavné vetné členypodmet a prísudok.

Rozvíjacie vetné členypredmet, príslovkové určenie, prívlastok, atď.

 

Vetné členy spojením vytvárajú sklady.

 

Podmetprísudok spojením tvoria prisudzovací sklad.


Príklady prisudzovacieho skladu:

 • Zelené lístie ticho šumelo.

Prisudzovací sklad:lístie (podmet) šumelo (prísudok).

 • Snehulienka zvolávala trpaslíkov domov. 

Prisudzovací sklad:Snehulienka (podmet) zvolávala (prísudok).

 • Naša ulica je rozkopaná.

Prisudzovací sklad:ulica (podmet) je rozkopaná (prísudok).

 • Na zámok privítali hostia.

Prisudzovací sklad:hostia (podmet) privítali (prísudok).


 

Dvojčlenná veta

Prisudzovací sklad je základom dvojčlennej vety.

Dvojčlenné vety sú vety, ktoré majú obidvahlavné vetné členy, teda majú podmet aj prísudok.


Príklady dvojčlenných viet:

 • Malý Jožko skočil do mláky.

Veta má oba hlavné vetné členy: Jožko (podmet), skočil (prísudok).

 • Naša firma sa zaoberá dovozom exotického vtáctva.

Veta má oba hlavné vetné členy: firma (podmet), sa zaoberá (prísudok).

 • Rodiča ma nepustili na chatu.

Veta má oba hlavné vetné členy: rodičia (podmet), nepustili (prísudok).

 • Prechádzka v prírode zdraviu prospieva.

Veta má oba hlavné vetné členy: prechádzka (podmet), prospieva (prísudok).Nevyjadrený podmet v dvojčlennej vete

Podmet v dvojčlennej vete nemusí byť vždy vyjadrený osobitným slovom. Môžeme si ho domyslieť z významu vety, podľa zmyslu ostatných viet alebo podľa tvaru slovesa.

Podmet, ktorý nie je vyjadrený osobitným slovom sa nazýva nevyjadrený podmet.


Príklady nevyjadreného podmetu v dvojčlennej vete:

 • Pozveš ma na návštevu?  

Nevyjadrený podmetty, prisudzovací skladty pozveš.

 • Vysmiali sa mu.

Nevyjadrený podmetoni, prisudzovací skladoni sa vysmiali.

 

 • Obdivovali sme najmä cudzokrajné vtáctvo.

Nevyjadrený podmetmy, prisudzovací skladmy sme obdivovali.

 • Kúpte si spiatočný lístok!

Nevyjadrený podmetvy, prisudzovací skladvy si kúpte.

 


 

Zhoda

 

Medzi hlavnými vetnými členmi podmetom a prísudkom je zhoda. To znamená, že sa prísudok svojím tvarom prispôsobuje podmetu.

Prísudok sa zhoduje s podmetom v osobe, čísle aj v rode.


Príklady zhody podmetu a prísudku:

 • Ján prišiel do práce skoro.

 • Renáta prišla do práce skoro.

 • Zamestnanci prišli do práce skoro.

 • Dievča prišlo do práce skoro.


 

Cvičenie:

Vlak odchádza o pár minút.

prisudzovací sklad – vlak odchádza

Už som nedúfala.

prisudzovací sklad – ja som nedúfala

Ty si to všetko uhádol!

prisudzovací sklad – ty si uhádol

Do domu vošiel cudzí človek.

prisudzovací sklad – človek vošiel

On tam stál ako stĺp.

prisudzovací sklad – on stál

Nemôžete odísť bez rozlúčky.

prisudzovací sklad – vy nemôžete odísť

Družbovia uniesli nevestu.

prisudzovací sklad – družbovia uniesli

Títo zasa robia neporiadok po celom sídlisku.

prisudzovací sklad – títo robia

Absolventi boli šťastní, že ich zamestnali.

prisudzovací sklad – absolventi boli šťastní

Vaši neprídu domov ani zajtra?

prisudzovací sklad – vaši neprídu

Výchovný koncert už začal.

prisudzovací sklad – koncert začal

Malá Sofia sa veľmi zľakla.

prisudzovací sklad – Sofia sa zľakla

Zajtra sa rozlúčime so všetkými zamestnancami.

prisudzovací sklad – my sa rozlúčime

 Zopakujte si:
1. Ktoré vetné členy sú hlavné?
2. Ktoré vetné členy tvoria prisudzovací sklad ?
3. Uveď niekoľko príkladov na dvojčlenné vety.
4. Uveď niekoľko príkladov na dvojčlennú vetu s nevyjadreným podmetom.
5. Vysvetli čo znamená zhoda podmetu s prísudkom.

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava, 20109, s. 81 - 84.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.