Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

 

Prístupové práva

 

 

Sú jednou z možností, ako ochrániť vlastné súbory pred nežiaducim zásahom. Ide o to, aby sa ku súborom, ktoré sú v počítači:

 

 

 • nedostala nepovolená osoba

 • nemohla ich modifikovať

 • nemohla ich ľubovoľne kopírovať, mazať, ani inak znehodnotiť

   

   

Bežne sa užívateľom počítača vytvorí účet s prístupovými právami. Podľa toho, o akého užívateľa sa jedná, sú nastavené aj prístupové práva. Väčšinou má určitý užívateľ priradenú len obmedzenú skupinu údajov s obmedzenými právami. Môže si vo svojej dátovej oblasti robiť, čo potrebuje. Môže teda:

 

 

 • Čítať údaje

 • Editovať údaje

   

   

Operačný systém poskytuje užívateľom možnosť ochrany súborov. Niektoré súbory si priamo ochraňuje sám OS. Ide o ochranu s použitím atribútov súborov. Atribúty sú príznaky súboru, ktoré operačnému systému povedia, ako sprístupniť daný súbor, alebo adresár bežnému užívateľovi. Štandardne sa používajú 4 atribúty:

 

 

 • r – read only – len na čítanie, tento atribút môžeme súboru prideliť, ak si neprajeme, aby ho užívateľ modifikoval.

 • a – archívny – tento atribút majú všetky súbory a pre OS znamená toľko, že ho má uložiť na vybraný nosič údajov

 • h – hidden - skrytý – tento atribút majú tie súbory, ktoré sú dôležité a nie je žiaduce, aby ich videli bežní užívatelia počítača

 • s – system – tento atribút majú len určité súbory OS, ktoré majú v počítači osobitné poslanie

   

   

Jeden súbor môže mať viacero atribútov, minimálne však jeden. A to atribút a – archive. Ostatné súboru pridáva operačný systém, alebo zbehlejší užívateľ počítača. Samozrejme, môžeme mať v počítači aj také súbory, ktoré majú zadané všetky štyri atribúty. Pokiaľ máme v počítači len operačný systém, je dosť obtiažne pozrieť si súbory s atribútom hidden – skrytý. Takéto súbory sa dajú celkom pohodlne pozrieť cez súborový manažér, ale musí byť nastavená možnosť zobrazovať skryté súbory.

 

 

 

Okrem súborov majú atribúty aj adresáre, ktoré sú v počítači. Niektoré adresáre si môže užívateľ vytvoriť sám, tie majú atribút a – archívny. Niektoré adresáre vytvárajú rôzne inštalátory a operačný systém sám. Tieto môžu dostať aj iné rozširujúce atribúty, napr:

 

 • h – hidden – skrytý

 • s- system – systémový

 • r – read only – len na čítanie

   

   

Aj pri adresároch – zložkách – platí to isté čo pri súboroch a to je to, že tie skryté môžeme uvidieť až potom, ako si nastavíme v súborovom manažérovi voľbu, aby sme mohli takto chránený adresár vidieť. Toto sa však bežnému užívateľovi neodporúča.

 

 


 

Zdieľanie súborov,

 

 

Je takmer samozrejmé na sieti. Tu je súborový server, ktorý na základe prihlasovacích a prístupových práv umožňuje užívateľovi počítača pracovať na sieti so súbormi na to vyčlenenými. Ešte, aby to nebolo také jednoduché, všetky programové balíky, ktoré spracovávajú údaje po sieti majú osobitné prihlasovacie a prístupové práva pre svojich klientov.

 

Aj na sieti typu Microsoft, ktorá je v podniku je možné povoliť zdieľanie adresárov, alebo zložiek pre klientov. Ak máme pre určitý adresár povolené zdieľanie, potom máme k nemu prístup z viacerých pracovných staníc na sieti. Stačí nám vyhľadať konkrétny počítač a na ňom konkrétny adresár, ktorý má zadané zdieľanie.

 

Ako vzdialení užívatelia môžeme takto využívať načítavanie určitých programov, alebo skupiny súborov do svojho počítača. Takto to mám urobené ja na našej škole. V jednom počítači sústreďujeme vypracované učivá. Potom z ostatných počítačov urobím prístup ku tomuto učivu a moji spolupracovníci môžu toto učivo využívať v rámci školy. Má to tú veľkú výhodu, že stačí urobiť úpravu len na tomto zvolenom počítači a tá sa premietne všade.

 

 

 

Súborový systém,

 

 

Za súborový systém môžeme považovať každý operačný systém. Ten spravuje chod celého počítača, ako aj prácu so súbormi. Ich spôsob ukladania na nosiče údajov, následne ich spôsob práce so súbormi.

 

Okrem operačného systému existuje veľké množstvo tzv. súborových manažérov. Tie nám uľahčujú a urýchľujú prácu s nosičmi dat a so súbormi. Medzi takéto patrí napríklad veľmi populárny Total Commander.

 

Poslaním počítača je vlastne vytváranie, modifikácia, archivácia a vymazávanie súborov. Toto všetko nám umožňuje aj samotný operačný systém. Takže je len na nás užívateľoch počítača, či a ako sa rozhodneme spravovať naše údaje. Či využijeme funkcionalitu operačného systému, ktorá však nie je nijako komfortná, alebo využijeme niektorý súborový manažér.

 

Ako vidieť práca so súbormi je základnou činnosťou každého užívateľa. Aj keď si to užívateľ priamo neuvedomuje, počas celého času práce na počítači využíva obrovské množstvo súborov. Niektoré priamo (napríklad dokument, ktorý edituje), niektoré na pozadí (súbory OS, rôzne ovládače, antivírové programy) a mnoho iných súborov. Jednoducho môžeme povedať, že keby nebolo súborov, nemuseli by byť ani počítače. Takže jedno bez druhého nemôže existovať.

 

 

 

Otázky:

 

 

 1. Na čo nám slúžia prístupové práva?

 2. Čo môže bežný užívateľ vykonávať so svojimi súbormi?

 3. Čo sú to atribúty súborov?

 4. Aký atribút musí mať každý súbor v počítači?

 5. Možno zdieľať súbory po sieti?