Tvorba prísloviek

 

- príslovky tvoríme z prídavných mien. U väčšiny pridáme príponu –ly:

 

prídavné meno + -ly = príslovka

 


 

 

slow

slowly

quick

quickly

bad

badly


 

 

Pozor na pravopis!


 

 

careful

carefully

easy

easily

heavy

heavily


 

- niektoré príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné mená


 

 

hard

tvrdo, ťažko

fast

rýchlo

late

neskoro

early

skoro, včasne


 

 niektoré príslovky sa tvoria nepravidelne


 

 

good

wellAko rozoznáme príslovky od prídavných mien?

 

Prídavné mená rozvíjajú podstatné mená a pýtame sa na ne aký, aká, aké.

 

Sue´s job is very hard.

Ben is a fast runner.

The bus was late.

 


 

Príslovky rozvíjajú sloveso a pýtame sa na ne ako:

 

Sue works very hard.

Ben can run fast.

went to bed late. 

Stupňovanie prísloviek


Príslovky stupňujeme v druhom stupni (comparative).

 

- príslovky končiace –ly nepriberajú už žiadnu inú príponu ale stupňujeme ich pomocou more


 

 

slowly

more slowly

easily

more easily

carefully

more carefully

quickly

more quickly


 

- nepravidelné stupňovanie


 

 

badly

worse

well

better

fast

faster

hard

harder

early

earlier

far

further

much

more


 

Takisto ako pri stupňovaní prídavných mien používame vo vetách spojky thanas....as:

 

Jane cooks better than Lucy.

I play guitar the worse than John.

He runs faster than Luis.

She sings as well as Daniel.

They run as fast as their teacher.

We don´t write as badly as our classmates.


 

Všimli sme si, že pokiaľ používame spojku than tak príslovku stupňujeme v druhom stupni. Pokiaľ použije spojku as......as tak príslovka medzi je v základnom tvare. 

Príslovky frekvencie spravidla nestupňujeme:

 

always, sometimes, usually, never, rarely, hardly ever

 Zopakujte si:
1. Ako tvoríme príslovky?
2. Ako stupňujeme príslovky?
3. Ktoré spojky používame pri stupňovaní prísloviek?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006