Adverbs of probability – príslovky pravdepodobnosti


 

 

príslovka

 

preklad

 

certainly

 

určite

 

 

probably

 

pravdepodobne

 

 

definitely

 

definitívne

 

 

however

 

hoci

 

 

maybe

 

možno

 

 

perhaps

 

možno

 


 

Používame ich, keď hovoríme o tom ako isté alebo neisté sú naše plány.

 

 

Tieto príslovky stoja vo vete medzi podmetom a prísudkom:

 

You certainly did your homework on time.

(Určite si si urobil domácu úlohu načas.)

 

They probably come on Monday.

(Pravdepodobne prídu v pondelok.)

 

She definitely speaks English very well.

(Definitívne hovorí anglicky veľmi dobre.)

 

 

Pokiaľ sa vo vete nachádza kladné pomocné sloveso tak príslovka nasleduje po ňom:

 

They´ll probably change their minds.

(Pravdepodobne zmenili názor.)

 

She is certainly coming to a party.

(Určite príde na párty.)

 

 

Ak vo vete máme pomocné sloveso, ktoré je záporné, tak príslovka stojí pre ním:

 

They definitely won´t arrive on time.

(Definitívne neprídu načas.)

 

She certainly doesn´t come.

(Určite nepríde.)

 

 

Príslovky however, maybe and perhaps zvyčajne stoja na začiatku vety:

 

Perhaps they´ll like each other.

(Možno budú mať rád jeden druhého.)

 

However I said I was coming, I won´t go anywhere.

(Hoci som povedal, že prídem, nepôjdem nikam.)


 

 

Adverbs of degree – príslovky stupňa


Príslovky stupňa môžeme používať na zosilnenie alebo zoslabenie iných prídavných mien alebo prísloviek. Vo vete stoja pred prídavným menom alebo príslovkou.

 

 

zosilňujúce príslovky

 

preklad

 

very

 

veľmi

 

 

really

 

skutočne

 

 

extremely

 

extrémne

 

 

incredibely

 

neuveriteľne

 

 

absolutely

 

absolútne

 


 

zoslabujúce príslovky

 

preklad

 

slightly

 

nepatrne, trochu

 

 

a bit

 

trochu

 

 

quite

 

celkom

 

 

fairly

 

celkom

 

 

rather

 

pomerne, trochu

 


He was a bit upset that he wasn´t invited to the party.

(Bol trochu nahnevaný, že nebol pozvaný na párty.)

 

You drive quite fast.

(Jazdíš celkom rýchlo.)

 

I´m a bit tired.

(Som trochu unavený.)

 

I didn´t want to go to work because I was feeling rather ill.

(Nechcel som ísť do práce, pretože som sa cítil trochu chorý.)


 

Tieto príslovky môžeme používať aj pri porovnávaní dvoch alebo viacerých ľudí, či vecí:

 

John dances quite well, but Joanna dances really well.

(John tancuje celkom dobre, ale Joanna tancuje skutočne dobre.)

 

Children learn incredibly fast, whereas adults learn fairly slowly.

(Deti sa učia neuveriteľne rýchlo, pokým dospelí sa učia celkom pomaly.)

 

 

Takisto tieto príslovky používame na komentovanie spôsobu ako niekto alebo niečo pracuje:

 

My watch is old, but it works perfectly well.

(Moje hodinky sú staré, ale idú veľmi dobre/perfektne.)

 

 

 

Adverbs of completeness – príslovky kompletnosti


Tieto príslovky používame, keď chceme povedať ako ukončená/kompletná je akcia.


 

príslovka

 

preklad

 

completely

 

úplne

 

 

totally

 

úplne

 

 

perfectly

 

perfektne

 

 

virtually

 

prakticky, vlastne

 

 

practically

 

takmer, skoro, prakticky

 

 

almost

 

skoro

 

 

hardly

 

sotva

 

 

scarcely

 

sotva

 


 

Používame ich medzi podmetom a prísudkom alebo za pomocným slovesom:

 

completely forgot her birthday.

(Úplne som zabudol na jej narodeniny.)

 

We have virtually finished the projet.

(Prakticky sme skončili projekt.) (Väčšinu sme skončili.)

 

You´ll hardly have time for any lunch.

(Ťažko budeme mať čas na obed.)

 

 

Takisto tieto príslovky používame na komentovanie spôsobu ako niekto alebo niečo pracuje:

 

Brian is extremely conscientious and is practically never ill or late.

(Brian je extrémne uvedomelý a prakticky nikdy nie je chorý alebo nemešká.) 

 Zopakujte si:
1. Ktoré príslovky pravdepodobnosti poznáte a aké majú pravidlá?
2. Ktoré príslovky stupňa poznáte?
3. Ktoré príslovky kompletnosti poznáte?

Použitá literatúra:
Coe, N.: Oxford Living Grammar intermediate. Oxford University Press, 2009