Príslovky sú neohybné slová, ktoré vyjadrujú rozličné okolnosti dejov, vlastností a predmetov.


 

Pravopis prísloviek:


  • Príslovky píšeme zväčša ako jedno slovo. Platí to aj pre príslovky, ktoré vznikli spojením predložky so slovom.


Napríklad: doľava, nahlas, donedávna, navidomoči, zrána, dodnes.


 

  • Príslovky môžu byť aj slovné spojenia. Takéto príslovky píšeme oddelene:


Napríklad: zo dňa na deň, v lete v zime, krok za krokom.


 

  • Príslovky, ktoré vznikli spojením predložky z a genitívu píšeme podľa toho, ako ich vyslovujeme:


Napríklad: sčasti (nie zčasti), skrátka (nie zkrátka), spamäti (nie zpamäti), sprava (nie zprava).


 

  • Niektoré príslovky môžu mať dvojtvary.


Napríklad: rýchlo - rýchle, bleskovo – bleskove, smutno – smutne, povahovo – povahove, časovo – časove, prerývano – prerývane, drsno – drsne, chutno –chutne.Tvorenie prísloviek:


Príslovky tvoríme:


  • od prídavných mien,

  • zmeravením iných výrazov,

  • zo slovesných tvarov.Príslovky utvorené od prídavných mien:


  • tvoria sa predponami –o, -e, -y.


Tvorba prísloviek od prídavných mien príponou – o:


 

 

Prídavné meno

Príslovka zakončená príponou -o

tuhý

tuho

tvrdý

tvrdo

múdry

múdro

mladistvý

mladistvo

bronzový

bronzovo

mĺkvy

mĺkvo

plačlivý

plačlivo

spravodlivý

spravodlivo


 

Tvorba prísloviek od prídavných mien príponou – e:


 

 

Prídavné meno

Príslovka zakončená príponou -e

chutný

chutne

očividný

očividne

odborný

odborne

ročný

ročne

dokonalý

dokonale

ojedinelý

ojedinele

nezávislý

nezávisle

minulý

minuleTvorba prísloviek od prídavných mien príponou – y:


 

 

Prídavné meno

Príslovka zakončená príponou -y

estetický

esteticky

mužský

mužsky

český

česky

letecký

letecky

etický

eticky

spoločenský

spoločensky

fyzický

fyzicky

detský

detsky


 

Príslovky utvorené zmeravením iných výrazov:

 

doprava, naľavo, naporúdzi, donedávna, zrána, dodnes.


 

Príslovky utvorené zo slovesných tvarov:

 

 

 

Sloveso

Príslovka

ležať

ležmo, ležiačky

rozkročiť

rozkročmo

obkročiť

obkročmo

chcieť, nechcieť

chtiac- nechtiac

stáť

stojačky

ukradnúť

ukradomky

hádať

hádam


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o príslovku alebo iný slovný druh:


 

 

na oko

predložka a podstatné meno

spamäti

príslovka

do kopy

predložka a podstatné meno

naoko

príslovka

naveky

príslovka

v noci

predložka a podstatné meno

navlas

príslovka

na hlas

predložka a podstatné meno

v dome

predložka a podstatné meno

doma

príslovka

z pamäte

predložka a podstatné meno

dokopy

príslovka

na vlas

predložka a podstatné meno

na veky

predložka a podstatné meno

nahlas

príslovka

poobede

príslovka

po obede

predložka a podstatné meno

vo dne v noci

príslovka


 Zopakujte si:
1. Čo vieš o pravopise prísloviek?
2. Ktorými spôsobmi sa tvoria príslovky?
3. Ktorými príponami sa tvoria príslovky od prídavných mien?
4. Vymenuj príslovky utvorené zmeravením iných výrazov.
5. Aký je rozdiel medzi slovom na veky a naveky?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 59 – 61.

Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.