Príslovky sú neohybné slová, ktoré vyjadrujú rozličné okolnosti dejov, vlastností a predmetov.


Príslovky podľa toho, čo vyjadrujú, delíme na:


  • príslovky miesta,

  • príslovky času,

  • príslovky spôsobu,

  • príslovky príčiny,

  • príslovky miery.
Príslovky miesta


Medzi príslovky miesta patria slová:


hore, dolu, vľavo, vpravo, uprostred, ďaleko, blízko.


Na príslovky miesta sa pýtame otázkami:


kde? kade? odkiaľ? kadiaľ? pokiaľ?


 

Príslovky času


Medzi príslovky času patria slová:


ráno, večer, dnes, zajtra, včera, teraz, potom, dávno.


Na príslovky času sa pýtame otázkami:


kedy? odkedy? dokiaľ? zakiaľ?Príslovky spôsobu


Medzi príslovky spôsobu patria slová:


nahlas, ticho, dobre, zle, veselo, smutne, pekne.


Na príslovky spôsobu sa pýtame otázkou:


ako? 

Príslovky príčiny


Medzi príslovky príčiny patria slová:


nadarmo, zámerne, omylom, služobne, právom.


Na príslovky príčiny sa pýtame otázkami:


prečo? načo? 

Príslovky miery


Medzi príslovky miery patria slová:


mnoho, veľa, dosť, málo, nemnoho.


Na príslovky miery sa pýtame otázkou:


koľko?


 

 

Príslovkami bližšie určujeme:


  • slovesá,

  • prídavné mená,

  • príslovky,

  • podstatné mená.


Príslovky, ktoré bližšie určujú slovesá:


smelo zapískať, smutne spomínať, usedavo plakať, ľahko preskočiť.


 

Príslovky, ktoré bližšie určujú prídavné mená:


veľmi rozčúlený, ľahko unavený, dobre viditeľný, smutne preslávený.


 

Príslovky, ktoré bližšie určujú príslovky:

 

veľmi nesmelo, zámerne neskoro, dokonale múdro, sprvu veselo.


 

Príslovky, ktoré bližšie určujú podstatné mená:


skok zhora, cesta naspäť.


 

Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o príslovku miesta, času, spôsobu, príčiny alebo miery:


 

 

ľahko

príslovka spôsobu

zhora

príslovka miesta

zrána

príslovka času

neprávom

príslovka príčiny

mĺkvo

príslovka spôsobu

nemálo

príslovka miery

odvčera

príslovka času

zľava

príslovka miesta

hrdo

príslovka spôsobu

zámerne

príslovka príčiny

predvčerom

príslovka času

uprostred

príslovka miesta

oddnes

príslovka času

stále

príslovka času

vzájomne

príslovka spôsobu

plynulo

príslovka spôsobu

nadarmo

príslovka príčiny

dosť

príslovka miery

náhodne

príslovka príčiny
Zopakujte si:
1. Čo vyjadrujú príslovky?
2. Ktoré druhy prísloviek poznáš?
3. Ktoré slovné druhy príslovky bližšie určujú?
4. Ktorými otázkami sa pýtame na príslovky času?
5. Ktorými otázkami sa pýtame na príslovky miesta?
6. Vymenuj niektoré príslovky spôsobu.

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 59 – 61.

Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.