Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

Príslovky sú neohybné plnovýznamové slová, ktoré vyjadrujú okolnosti dejov alebo vlastností. Vzťahujú sa na sloveso, prídavné meno a príslovku, zriedkavo na podstatné meno vo funkcii prívlastku.

 

Podľa pôvodu rozdeľujeme príslovky na:

 • pôvodné: bald (skoro), sehr (veľmi), gern (rád)

 • odvodené: schön (pekne), fleißig (usilovne)

 • zložené: wohin (kam), unterwegs (cestou)

 

Podľa významu rozoznávame príslovky :

 

1. miesta – označujú miesto, polohu: hier, dort, draußen, východisko pohybu: von dort, von hier, a smer pohybu: weg

 

V nemčine používame na zdôraznenie smeru k hovoriacemu príslovku her – sem, smerom od hovoriaceho a príslovku hin – tam. Vzniknú tak dvojice prísloviek, ktorým v slovenčine zodpovedá jediný výraz:

 

komm (poď)

herab

zhora

geh (choď)

hinab

herauf

hore

hinauf

heraus

von

hinaus

herein

dnu

hinein

herunter

dole

hinunter

 

Príslovky her a hin sa stávajú aj odlučiteľnými predponami a tvoria so základným slovesom rámcovú konštrukciu. Napr. Wo gehen Sie hin? (Kam idete?) alebo Wo kommst du her? (Odkiaľ prichádzaš?)

 

Z väčšiny prísloviek označujúcich miesto možno pomocou predložiek von a nach utvoriť príslovky označujúce smer. Napr. Er sitzt draußen. (On sedí vonku.) alebo Er kommt von draußen. (On prichádza zvonku.)

 

2. času – označujú časový priebeh deja: jetzt, immer, trvanie deja: seither, bisher, bis jetzt,

 

Môžeme ich rozdeliť na príslovky vyjadrujúce:

 • prítomnosť – heute (dnes), jetzt (teraz), nun (teraz), sofort (okamžite), heutzutage (dnes, v dnešnej dobe), gerade (práve), Napr. Heute bleiben wir zu Hause. (Dnes zostaneme doma.)

 • minulosť – gestern (včera), vorgestern (predvčerom), bereits (už ), früher (skôr), schon (už), kürzlich (nedávno), Napr. Gestern war ich bei der Tante. (Včera som bol u tety.)

 • budúcnosť – morgen (zajtra), bald (skoro), später (neskôr), danach (potom), dann (potom), nachher (neskoršie), Napr. Er kommt schon bald. (Príde už čoskoro.)

 • všeobecne – nie (nikdy), niemals (nikdy), immer (vždy), täglich (denne), selten (zriedka), oft (často), zuerst (najprv), Napr. Immer, wenn ich nach Deutschland fuhr, freute ich mich sehr. (Vždy, keď som cestoval do Nemecka, veľmi som sa tešil.)

 • Niektoré príslovky trovíme z podstatných mien nasledovne:

  • podstatné meno + prípona – lich (niekedy aj s prehláskou), der Tag – täglich, das Jahr – jährlich

  • podstatné meno + prípona – s, der Morgen – morgens, touto príponou sa odvodzujú príslovky na vyjadrenie pravidelne sa opakujúcich dejov. Treba rozlišovať:

 

Jednorázový dej

 

Opakovaný dej

am Morgen

ráno

morgens

am Vormittag

dopoludnia

vormittags

am Abend

večer

abends

in der Nacht

v noci

nachts

am frühen Morgen

včas ráno

frühmorgens

 

3. spôsobu a miery – označujú spôsob činnosti alebo mieru vlastnosti. Patria k nim príslovky:

 • zhodné so základným tvarom prídavného mena: schön (pekne), richtig (správne), absichtlich (zámerne),

 • ostatné: so (tak), anders (inak), gern (rád), zusammen (spolu)

 

4. príčiny – označujú príčinu, podmienku, dôsledok a cieľ deja : darum, deshalb, deswegen.

 

Príslovka genug stojí vždy za prídavným menom. Napr. Die Hose ist nicht groß genug. (Nohavice nie sú dosť veľké.) Pri väzbe s podstatným menom môže stáť pred i za ním. Napr. Ich habe genug Zeit. Ich habe Zeit genug. (Mám dosť času.)

 

Príslovky, ktoré sú odvodené od prídavných mien môžeme stupňovať.

 

Kontrolne otázky:

1. Čo sú to príslovky?

2. Aké druhy prísloviek podľa významu rozoznávame?

3. Čo označujú príslovky miesta ?

4. Akou príslovkou sa označuje v nemčine smer k hovoriacemu?

5. Ktoré príslovky slúžia na vyjadrenie pravidelne sa opakujúcich dejov?

6. Uveďte príklady prísloviek spôsobu.

 

Použitá literatúra:

 • Themen aktuell 3

 • Zmaturuj z nemeckého jazyka

 • Príručná gramatika nemčiny