Vo francúzštine rozlišujeme príslovky:


Prvotné, pôvodné:


- Miesta: ici (tu), ailleurs (inde), partout (všade), nulle part (nikde) a iné.

 

- Času: après (potom), depuis (od tej doby), bientôt (čoskoro), puis (potom), soudain (náhle), toujours (vždy), ensuite (potom), déjà (už) a iné.

 

- Spôsobu: bien (dobre), mal (zle), ainsi (takto), ensemble (spoločne), vite (rýchlo)

 

- Opytovacie: combien (koľko), comment (ako), pourquoi (prečo), (kde)Môžeme ich ale vytvoriť aj odvodením od ženského rodu prídavných mien a pridaním koncovky -ment:


Napr.


lent - lente – lentement (pomaly),

heureux - heureuse – heureusement (šťastne, našťastie)Spôsob tvorenia:


a/ Ak sa mužský rod prídavného mena končí samohláskou –e, jednoducho pridáme koncovku – ment:


Napr.


grave – gravement (vážne)b/ Ak sa mužský rod končí na koncovky –i, -ai, -é, -u, pridáme iba koncovku - ment:


Napr. :


gai - gaîment (veselo)

joli - joliment (pekne)

poli - poliment (slušne)

vrai – vraiment (skutočne)

absolu - absolument (absolútne)c/ Ak sa prídavné meno končí na koncovky –ent/ -ant, tak sa príslovka tvorí pomocou koncovky -emment/-amment:


Napr.:


récent – récemment (nedávno)

suffisant – suffisamment (dostatočne)

patient –patiemment (trpezlivo) 

Zvláštnosti:


- príslovka – tout (úplne):


Napr. Le salon est tout propre, mais la cuisine est toute sale. (Obývačka je úplne čistá, ale kuchyňa je celá špinavá.) 

Pozícia prísloviek vo vete:


Vo vete sa príslovka môže nachádzať:


a/ za slovesom: Napr. Elle travaille beaucuop. (Veľa pracuje.)

b/ medzi pomocným slovesom a príčastím: Napr. Il est déjà arrivé. (Už prišiel.)Zopakujte si:
1. Charakterizujte základné pravidlo tvorenia prísloviek od prídavných mien.
2. Vymenujte druhy pôvodných prísloviek a uveďte po 2 príklady.
3. Uveďte v akom prípade sa príslovky spôsobu tvoria príponou –emment a -amment.
4. Aká je pozícia prísloviek vo vete ?

Použitá literatúra:
Ján Taraba, Francúzska gramatika