Vypracovala: Mgr. Kristínová

 
 
Príslovky sú plnovýznamové neohybné slová, ktoré vyjadrujú okolnosť alebo vlastnosť deja.
 
 
Podľa druhu rozdeľujeme príslovky na:
 • príslovky miesta,
 • príslovky času,
 • príslovky spôsobu,
 • príslovky príčiny.
 
Príslovky sa dajú stupňovať. Stupňovanie môže byť:
 • pravidelné,
 • nepravidelné.
 
Príslovky miesta:
Na príslovky miesta sa pýtame otázkami: kde?  kam? kade? odkiaľ? pokiaľ?
 
 
Príklady prísloviek miesta:
 • Zabočí vpravo.
 • Pôjdeme von.
 • Mali by sme ísť domov.
 • Odišiel preč.
 • Stojí uprostred.
 
 
Na otázku kde? môžeme odpovedať príslovkami miesta dole, vpravo, hore.
Na otázku kam? môžeme odpovedať príslovkami miesta von, domov.
Na otázku kade? môžeme odpovedať príslovkami miesta naokolo, okolo, vrchom.
Na otázku odkiaľ? môžeme odpovedať príslovkami miesta zhora, zdola, zľava.
Na otázku pokiaľ? môžeme odpovedať napríklad príslovkou miesta potiaľ.
 
 
Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a priraď k príslovke miesta vhodnú otázku:
 

Leží vonku.

Kde?
Sedí tu.
Kde?
Pôjde naokolo
Kade?
Je to blízko.
Kde?
Vojdite dnu!
Kam?
Pozeral zhora.
Odkiaľ?
Rebrík je hore.
Kde?
Odídem ďaleko.
Kam?
Pribehli odtiaľ.
Odkiaľ?
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príslovky času:
Na príslovky času sa pýtame otázkami: kedy? odkedy? dokedy? ako dlho?
 
 
Príklady prísloviek času:
 • Pôjde tam zajtra.
 • Stojí tam stále.
 • Pricestuje zrána.
 • Máš čas dozajtra.
 • Rastie tam večnosť.
 
 
Na otázku kedy? môžeme odpovedať príslovkami času dnes, včera, zajtra.
Na otázku odkedy? môžeme odpovedať príslovkami času oddnes, odvčera, odzajtra.
Na otázku dokedy? môžeme odpovedať príslovkami času dozajtra, dodnes.
Na otázku ako dlho? môžeme odpovedať príslovkami času večne, naveky, navždy.
 
 
Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a priraď k príslovke času vhodnú otázku:

stále

ako dlho?
chvíľu
ako dlho?
minule
kedy?
oddávna
odkedy?
dozajtra
dokedy?
odpradávna
odkedy?
donekonečna
ako dlho?
predpoludním
kedy?
dávno
kedy?
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príslovky spôsobu:
Na príslovky spôsobu sa pýtame otázkami: ako? akým spôsobom?
 
 
Príklady prísloviek spôsobu:
 • Pôjde tam rýchlo.
 • Napísala si to správne.
 • Dieťa spalo pokojne.
 • Máš čas napísať to úhľadne.
 • Pohybuje sa pomaly.
 
 
Príslovky príčiny:
Na príslovky príčiny sa pýtame otázkou: prečo? 
 
 
Príklady prísloviek príčiny:
 • Pôjde tam úmyselne.
 • Stojí tam náhodou.
 • Pricestuje nadarmo.
 • Oklamala ťa náročky.
 • Zámerne sme jej to nepovedali.
 
 
Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a urč o aký druh príslovky ide:
 

Uprostred

príslovka miesta
Zrána
príslovka času
Dozlata
príslovka spôsobu
Okolo
príslovka miesta
Hlasno
príslovka spôsobu
Náhodne
príslovka príčiny
Zvečera
príslovka času
Zámerne
príslovka príčiny
Plynule
príslovka spôsobu
Dole
príslovka miesta
Dávno
príslovka času
Výborne
príslovka spôsobu
Vysoko
príslovka miesta
Nesprávne
príslovka spôsobu
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stupňovanie prísloviek
Stupňovať sa dajú príslovky, ktoré vznikli odvodením od akostných prídavných mien.
Príklady prísloviek, ktoré vznikli odvodením od akostných prídavných mien:
 
rýchly – rýchlo,
 
bledý – bledo,
 
drsný – drsno,
 
pomalý – pomaly,
 
hlboký – hlboko.
 
 
Príklady stupňovania prísloviek:

Základný stupeň

Druhý stupeň
Tretí stupeň
Rýchlo
rýchlejšie
najrýchlejšie
Bledo
bledšie
najbledšie
Drsno
drsnejšie
najdrsnejšie
Pomaly
pomalšie
najpomalšie
Hlboko
hlbšie
najhlbšie
nízko
nižšie
najnižšie
vysoko
vyššie
najvyššie
krátko
kratšie
najkratšie
 
 
 
Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 66 – 68.