Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý 

 

 

Na v***ý***lete môžete zažiť všel***i***jaké dobrodružstvá. M***i***nule sme sa v***y***bral***i*** na tur***i***st***i***ckú v***y***chádzku. Zjar***i*** sme v***y***raz***i***l***i*** do hôr, ktoré sa t***ý******čia nabl***í***zku. Om***y***lom sme však z***i***šl***i*** z cest***y***, pretože bola dopol***y*** zarastená lopúchm***i***. V dol***i***ne št***y***roch potokov, za tmav***ý***m***i*** horam***i***, stretl***i*** sme znenazdajk***y*** po rusk***y*** hovoriaceho tur***i***stu. Rusk***ý*** pútnik sa správal priateľsk***y***, i  m***y*** sme boli k nemu priateľsk***í***. Pomal***i***čk***y*** sa ľad***y*** prelom***i***l***i***,  v***ý***borne sme sa porozprávali,  až nastal čas pomal***y*** sa pohnúť ďalej. Rozlúčil***i*** sme sa s pánom, ktor***ý*** bol na naše tempo pr***í***l***i***š  pomal***ý***, a preto ostal pozadu. Šibalsk***y*** sa však na nás usmial, keď sme ho opúšťal***i***.    Boli sme veľmi rad***i***, že sme opäť stretl***i*** človeka, s ktor***ý***m sme sa mohl***i*** dobre porozprávať.