Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

Vedľajšie vety príslovkové vyjadrujú rozličné druhy príslovkového určenia nadradenej vety.

 • miestne

 • časové

 • spôsobové

 • príčinné vety

 

Miestne vety udávajú miesto alebo smer deja nadradenej vety. Odpovedajú na otázku kde? (wo?), odkiaľ ? (woher?) alebo kam? (wohin?). Uvádzajú ich vzťažné príslovky, nikdy nie spojky.

 

Napr.

Bleib, wo du bist!

Zostaň, kde si!

Ich begleite dich, wohin du willst.

Ja ťa odprevadím, kam chceš.

 

Nie všetky vedľajšie vety, ktoré sú uvádzané miestnymi príslovkami, vyjadrujú príslovkové určenie miesta. O platnosti takto uvedenej vety rozhoduje otázka, ktorou sa pýtame na vetný člen.

 

Napr.

Das ist das Haus, wo ich wohne.

Toto je dom, v ktorom bývam.

Aký dom? – Dom v ktorom bývam.- Táto veta je teda veta prívlastková.

 

Ako korelát môžeme v týchto vetách použiť: dort, dorthin,dorther, dahin.

 

Napr.

Bleib dort, wo du bist!

Zostaň tam, kde si!

Er geht dahin zurück, woher er gekommen ist.

On ide späť tam, odkiaľ prišiel.

 

Časové vety vyjadrujú príslovkové určenie času nadradenej vety, a to veľmi diferencovane. Uvádzame ich spojkami, ktoré s gramatickým časom vedľajšej vety vyjadrujú relatívny čas k deju nadradenej vety. Môže to byť súčasnosť, predčasnosť a následnosť.

 

Súčasné deje sú uvedené spojkami:

 • wenn (keď, kedykoľvek),

 • indem (medzitým čo),

 • seitdem , (odvtedy),

 • solange (pokým),

 • sooft (kedykoľvek),

 • während (zatiaľ čo).

 

Napr.

Während die Eltern in den Ferien sind, bleiben die Kinder bei den Großeltern.

Zatiaľ čo sú rodičia na prázdninách, zostanú deti u starých rodičov.

Du kannst bleiben, solange du willst.

Môžeš zostať, pokým budeš chcieť.

Seit wir in der Stadt wohnen, gehen wir oft ins Kino.

Odvtedy, čo bývame v meste, chodíme často do kina.

 

Predčasný dej vyjadrujú spojky:

 • nachdem ( potom, čo),

 • als (keď),

 • wenn (keď),

 • sobald, sowie, (len čo),

 • seitdem (odvtedy čo).

 

Pre vyjadrenie predčasnosti platí tzv. časová súslednosť. Ak v hlavnej vete použijeme prítomný alebo budúci čas vo vete vedľajšej bude perfektum. Ak vo vete hlavnej použijeme préteritum, vo vete vedľajšej bude pluskvamperfektum.

 

Napr.

Sie dürfen erst draußen spielen, nachdem sie die Hausaufgaben gemacht haben.

Oni sa smú len potom vonku hrať, keď si urobia domáce úlohy.

Als wir die Arbeit abgeschlossen hatten, gingen wir nach Hause.

Keď sme dokončil prácu, išli sme domov.

 

Následný dej vedľajšej vety po deji hlavnej vety býva uvádzaný spojkami:

 • bevor, ehe (skôr než),

 • bis (až , kým ne-)

 

Napr.

Lesen Sie das Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Prečítajte si návod na použitie, skôr než prístroj použijete.

 

Nemeckej kladnej vete so spojkou bis zodpovedá slovenská záporná veta.

 

Napr.

Er sucht das Heft so lange, bis er es fand.

Hľadal zošit dotiaľ, kým ho nenašiel.

 

Spôsobové vety vyjadrujú príslovkové určenie spôsobu hlavnej vety. Tieto vety môžeme ďalej rozdeliť na:

 • prirovnávacie vety

 • spôsobové vety prostriedku

 • zreteľové vety

 • obmedzovacie vety

 • spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja

 • účelové vety

 

Týmto vetám sme sa podrobnejšie venovali v celej kapitole na našej stránke.

 

Príčninné vety vyjadrujú príslovkové určenie príčiny nadradenej vety. Rozdeľujeme ich na príčinné vety v užšom slova zmysle, účelové vety, podmienkové vety a prípustkové vety.

 

Napr.

Ich komme nicht in die Schule, weil ich krank bin.

Neprídem do školy, lebo som chorí.

Ich schreibe alles auf, damit ich es nicht vergesse.

Všetko si zapisujem, aby som to nezabudol.

Týmto vetám sa budeme podrobnejšie venovať v ďalšej kapitole.

 

Kontrolné otázky:

 1. Čo vyjadrujú príslovkové vedľajšie vety?

 2. Ako ich môžeme rozdeliť?

 3. Ako môžeme rozdeliť vety časové?

 4. Ktoré spojky používame, na uvedenie časovej vety vyjadrujúcej súčasný dej?

 5. Akou spojkou bývajú uvedené miestne vety?

 6. Ako rozdeľujeme spôsobové vety?

 7. Uveďte príklad príčinnej vety!

 

Použitá literatúra:

 • Marko Ernest: Príručná gramatika nemčiny

 • Aufderstrasse Hatmunt, Gerdes Mechtild: Themen aktuell 3. 

 • Raděvová Zuzana: Zmaturuj z nemeckého jazyka