Vypracovala: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.

 

 

 

Prirodzené čísla sú čísla, ktorými vyjadrujeme určitý počet – napríklad, počet predmetov v skúmanom súbore, alebo počet žiakov v triede; t.j. označujeme nimi počet prvkov množín.

 

V desiatkovej sústave zapisujeme prirodzené čísla pomocou číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

Nula nepatrí medzi prvočísla!

 

Prirodzené čísla podľa počtu číslic delíme na jednocifernéviacciferné (2-ciferné, ...až n-ciferné).

 

V každom čísle sú sprava na prvom mieste jednotky, na druhom desiatky, na treťom stovky, na štvrtom tisícky, na piatom desaťtisícky, na šiestom stotisícky, na siedmom milióny atď.

 

Napríklad, číslo 302 578 môžeme napísať rozvinutým zápisom v desiatkovej číselnej sústave takto:

 

302 578 = 3 . 100 000 + 0 . 10 000 + 2 . 1000 + 5 . 100 + 7 . 10 + 8 . 1

 

 

Množinu všetkých prirodzených čísel rôznych od nuly označujeme písmenom N.

 

Množinu všetkých prirodzených čísel a nuly označujeme písmenom N s indexom 0: N0

 

 

Obr.1: Číselná os znázorňujúca prirodzené čísla od 0 po 10

 

Zdroj: https://nosleepingdogs.wordpress.com/category/health/

 

Obr.2: Číselná os znázorňujúca prirodzené čísla od 0 do 100

 

Zdroj: http://ploticus.sourceforge.net/gallery/gall.sa.html


 

Prirodzené čísla vrátane nuly znázorňujeme na číselnej osi(obr. 1, 2), na ktorej sú zoradené čísla podľa veľkosti zľava od najmenšieho po najväčšie a medzery medzi číslami sú jednako veľké.

 

 

Zaokrúhľovanie prirodzených čísel – pri zaokrúhľovaníplatia tieto pravidlá:

  • ak po číslici, ktorú zaokrúhľujeme, nasleduje číslo, ktoré je menšie ako 5, zaokrúhľujeme „nadol“

  • ak po číslici, ktorú zaokrúhľujeme nasleduje číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 5, zaokrúhľujeme „nahor“

 

 

Tabuľka 1: Príklady zaokrúhľovania (červenou farbou je vyznačené číslo, ktoré zaokrúhľujeme)


Zaokrúhlenie na:
 
Zaokrúhľované číslo
 
Zaokrúhlené číslo
 
desiatky
356
360
 
stovky
2 278
2 300
 
tisíce
45 835
46 000
 
desaťtisíce
248 556
250 000
 
státisíce
248 556
200 000
 
milióny
1 236 478
1 000 000


 

Sčítavanie prirodzených čísel

 

Tabuľka 2: Pravidlá, ktoré platia pri sčítavaní prirodzených čísel

 

Pravidlo (c, d, e = ľubovoľné prirodzené číslo)
 
Napríklad
c + d = d + c
5 + 35 = 35 + 5
(c + d) + e = c + (d + e)
(5 + 35) + 9 = 5 + (35 + 9)
e + 0 = 0 + e = e
40 + 0 = 0 + 40 = 40

 

 

 

Násobenie prirodzených čísel

 

Tabuľka 3: Pravidlá pre násobenie prirodzených čísel

 


Pravidlo (c, d, e = ľubovoľné prirodzené číslo)
 
Napríklad
c . d = d . e
5 . 4 = 4 . 5
c . (d . e) = (c . d) . e
3 . (10 . 88) = (3 . 10) . 88
c . 1 = 1 . c
356 . 1 = 1 . 356
c . (d + e) = c . d + c . e
37 . (9 + 8) = 37 . 9 + 37 . 8
c . 0 = 0 . c = 0
94 . 0 = 0 . 94 = 0