Ľudia svojou činnosťou negatívne ovplyvňujú okolitú krajinu. Preto je potrebné živú aj neživú prírodu chrániť.


Ochrana prírody na Slovensku sa delí na:

 • územnú ochranu,

 • druhovú ochranu.


Rozlišujeme 5 stupňov ochrany prírody Slovenska:

 1. stupeň ochrany – najnižší – chráni celé územie Slovenska,

 1. stupeň ochrany – najvyšší stupeň s najprísnejšími obmedzeniami - chráni maloplošné územia - chránený areál, prírodná rezervácia, prírodné pamiatka a chránený krajinný prvok.


 

Územná ochrana prírody

Územná ochrana prírody a krajiny chráni jednotlivé územia Slovenska.


Sústava chránených území má tieto kategórie:

 • chránená krajinná oblasť – CHKO,

 • národný park – NP,

 • prírodná rezervácia – PR, národná prírodná rezervácia – NPR,

 • prírodná pamiatka – PP, národná prírodná pamiatka – NPP,

 • chránený areál – CHA,

 • chránený krajinný prvok – CHKP.


 

Chránené krajinné oblasti CHKO

Chránené krajinné oblasti patria medzi veľkoplošné chránené územia. Na Slovensku máme 14 chránených krajinných oblastí s 2. stupňom ochrany prírody.


Medzi chránené krajinné oblasti CHKO patrí napríklad:

 • CHKO Dunajské luhy,

 • CHKO Latorica,

 • CHKO Vihorlat,

 • CHKO Poľana.


http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A9_luhy_Protected_Landscape_Area

CHKO Dunajské luhy

 


Národné parky NP

Národné parky patria medzi veľkoplošné chránené územia. Na Slovensku máme 9 národných parkov, v ktorých sa uplatňuje 3. a vyšší stupeň ochrany prírody. Sú to prevažne horské oblasti s pôvodnou alebo málo narušenou prírodou.


Medzi slovenské národné parky patrí:

 • Národný park Malá Fatra,

 • Národný park Nízke Tatry (NAPANT),

 • Národný park Poloniny,

 • Národný park Slovenský raj,

 • Tatranský národný park (TANAP),

 • Národný park Muránska planina,

 • Národný park Pieniny (PIENAP),

 • Národný park Slovenský kras,

 • Národný park Veľká Fatra.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_Paradise

NP Slovenský raj

 


Prírodné rezervácie PR, národné prírodné rezervácie NPR

Prírodné rezervácie patria medzi maloplošné chránené územia. Prírodné rezervácie sú oblasti veľké do 1000 ha, pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy. Na území prírodnej rezervácie platí 3. - 5. stupeň ochrany prírody.


Medzi národné prírodné rezervácie patria napríklad:

 • Belianske Tatry,

 • Devínska Kobyla,

 • Národná prírodná rezervácia Morské oko.

 • Národná prírodná rezervácia Čabraď.


http://en.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADnska_Kobyla

NPR Devínska Kobyla

 


Prírodné pamiatky PP, národné prírodné pamiatky NPP