Vedľajšie vety prípustkové bývajú uvádzané spojkami a spojkovými výrazmi aunque, si bien, aun cuando hoci, aj keď, aj keby, a pesar de que napriek tomu, aj keby.


Pokiaľ prípustková veta vyjadruje skutočnosť, istotu, príslušné sloveso je v oznamovacom spôsobe.

Napr.:

Aunque lo sabéis, no queréis decirlo.

Aj keď/ hoci to viete, nechcete to povedať.


A pesar de que vivía solo, (se) compró una casa.

Hoci/ aj keď žil sám, kúpil si dom.


Ak vyjadruje vedľajšia veta prípustková neistotu, domnienku, prianie, úmysel, atď., používa sa konjuktív. (Časy a spôsoby sú v hlavnej vete rovnaké ako v podmienkových súvetiach).

Napr.:

Se quedará en casa aunque no sea una gripe.

Zostane doma, aj keď to nebude chrípka.


Se quedaría en casa aunque no fuera/fuese una gripe.

Zostal by doma, aj keby to nebola chrípka.


Se hubiera/hubiese quedado en casa, aunque no hubiera/hubiese sido una gripe.

Bol by zostal doma, aj keby to (bývala) nebola chrípka.


Prípustkové vety s konjuktívom môžu obsahovať tiež nasledovné výrazy:

  • Por + (muy) + prídavné meno + que

Napr.:

Por (muy) interesante que sea la película, no quiere verla.