Test na prijímacie skúšky z matematiky

1. Vypočítaj: a) 437 - (245 + 76) = b) 437 - 245 + 76 = c) 18 + 72 ÷ 3 = d) 131 - 68 ÷ 4 + 3 × 6 = e) 2 × 37 × 50 =

2. Doplň ďalšie 2 čísla postupnosti: 17, 26, 18, 28, 19, 30, 20, 32, __, __.

3. Premeň na uvedené jednotky: a) 2 km 50 m = ___ dm b) 3 854 kg = ___ t ___ kg c) 172 min = ___ h ___ min d) 30 dm 42 mm = ___ m ___ cm ___ mm

4. Sčítaj všeetky celé čísla, ktoré vyhovujú nerovnici: 1 009 < x Ł 1 102

5. Štyri pumpy načerpajú za 3 dni 84 000 litrov vody. Koľko litrov vody načerpá 7 púmp za 2 dni?

6. Číslo 8 453 298 zaokrúhli na: a) milióny b) desaťtisícky c) stovky.

7. Prvé číslo je 290, druhé je o 50 väčšie a tretie je 34-krát menšie ako druhé. Urč súčet všetkých troch čísel.

8. 30 detí sa počas výletu občerstvilo v bufete. 21 detí si kúpilo zmrzlinu, 15 detí si kúpilo malinovku. Koľko detí si kúpilo zmrzlinu aj malinovku? Koľko detí si kúpilo iba zmrzlinu ? Vyrieš a znázorni.

9. Martin, Eva a Dana kúpili z ušetrených peňazí mame darček za 193 korún. Martin dal na darček 63 korún. Dana dala o 15 korún viac ako Martin. Koľko korún dala Eva?

10. Študent zarobil na brigáde určitú sumu korún. Za polovicu z tejto sumy si kúpil tenisovú raketu a za štvrtinu zo zvyšnej sumy si kúpil rybičky do akvária. Zostalo mu 240 korún. Koľko korún si zarobil na brigáde?

11. Narysuj kružnicu k so stredom S a ľubovoľným polomerom. Narysuj priamku p, ktorá pretína kružnicu k v dvoch bodoch K a L na neprechádza bodom S. Narysuj polpriamky KS a LS a ich priesečníky s kružnicou označ M a N. Aký útvar tvoria body K,L,M,N?

12. Dĺžka jednej strany obdĺžnika je dvojnásobkom dĺžky druhej strany. Aké sú rozmery tohto obdĺžnika, ak jeho obvod je 84 mm? Zostroj štvorec s rovnakým obvodom.

Koniec testu.