Predpokladom správneho rozhodovania v odbytovej politike a určenia marketingovej stratégie podniku sú informácie o trhu. Tieto informácie podnik získava prieskumom trhu. Prieskumom trhu teda podnik získava potrebné informácie, ktoré mu pomáhajú správne sa rozhodovať


Prieskum trhu znamená zber, zhromažďovanie, analýzu a vyhodnocovanie informácií týkajúcich sa trhovej situácie.


Cieľom prieskumu je:

 

 

  • zistiť situáciu na trhu /napríklad aké sú produkty a ceny konkurentov, veľkosť dopytu a podobne/,

  • zistiť názory potenciálnych kupujúcich a motívy, ktorí ich vedú ku kúpe alebo podmietnutiu tovaru.


Potrebné informácie môže podnik získať sám /prieskum trhu sa realizuje na marketingovom oddelení/, alebo prostredníctvom špecializovanej agentúry. Údaje sa získavajú rozličnými spôsobmi ako sú anketa, pozorovanie, dotazník, experiment a iné. Výsledky prieskumu sa využívajú na všetkých oddeleniach podniku.


 

Členenie prieskumu trhu: