Záujem na zmene zákona mali aj predstavitelia buržoázie, ktorí dosiahli, že r. 1832 prebehla volebná reforma, ktorá však vychádzala v ústrety len buržoázii a požiadavky robotníkov ignorovala. V r. 1836 vzniklo v Londýne Združenie robotníkov, ktoré vypracovalo tzv. Chartu ľudu. Charta bola petícia, ktorá žiadala všeobecné volebné právo, skrátenie pracovného času na 10 hodín a zvyšovanie robotníckych miezd. Parlament však Chartu zavrhol a chartistické hnutie pre opakované neúspechy petície a závažné vnútorné rozpory r. 1848 zaniklo. Od štyridsiatych rokov 19. storočia ho však začína nahrádzať odborové hnutie. Odbory (trade unions), združovali robotníkov konkrétnych profesií, ktorí spoločne presadzovali svoje požiadavky voči zamestnávateľom, pričom používali aj nátlakové formy – štrajky. Odborové hnutie vzniklo aj v USA.

 

Prvými ideológmi robotníckeho hnutia boli predstavitelia tzv. utopického socializmu, Robert Owen, Henri de Saint Simon a Francois Fourier. Ich filozofia bola založená na myšlienke spoločnosti, kde neexistuje súkromné vlastníctvo, práca je povinná pre všetkých a jej výsledky sa rozdeľujú podľa zásad rovnosti. Robert Owen sa dokonca pokúsil o vytvorenie komunity založenej na týchto princípoch, jeho projekt však stroskotal. Novým ideológom robotníckej triedy sa stal Karol Marx, ktorého práce Kapitál a Manifest komunistickej strany sa stali základom neskoršieho robotníckeho hnutia a jeho politických požiadaviek. Marx ako prvý prišiel s myšlienkou, že samotné robotníctvo musí zmeniť svoje postavenie a to prostredníctvom triedneho boja, ktorý vyvrcholí všeobecnou revolúciou. Tá zvrhne moc kapitálu a zavedie diktatúru proletariátu.

 

Otázky:

  1. Čo rozumieme pod pojmom priemyselná revolúcia?

  2. Aké boli predpoklady vzniku priemyselnej revolúcie?

  3. V ktorom odvetví sa revolúcia prejavila ako v prvom?

  4. Ktoré objavy znamenali prevrat v doprave?

  5. Ako sa zmenila štruktúra obyvateľstva?

  6. Popíš začiatky robotníckeho hnutia.

 

Zoznam použitej literatúry:

Kol.aut.: Dejepis pre 2. ročník gymnázia, SNP, Bratislava 1986

Kol.aut.: Dějiny evropské civilizace II, Paseka, Praha, 1996

Hečková, J;Marci, Ľ.;Slneková, V.;Nagy, Z.: Dejepis (pomôcka pre maturantov), Enigma, Nitra, 2007