záporná oznamovacia veta + kladná question tag

 

You haven´t been to Paris,

have you?

They haven´t gone shopping,

have they?

She hasn´t broken her leg,

has she?


 

Budúci čas will

kladná oznamovacia veta + záporná question tag 

 

You will be 24 next week,

won´t you?

They will go to work,

won´t they?

He will play tennis,

won´t he?


 

záporná oznamovacia veta + kladná question tag

 

You won´t go out,

will you?

They won´t go to work,

will they?

He won´t play tennis,

will he?


 

Modálne slovesá

Majú funkciu pomocných slovies, preto ich používame aj v question tags.


 

kladná oznamovacia veta + záporná question tag

 

She can play football,

can´t she?

They could dance very well,

couldn´t they?

You should go,

shouldn´t you?

We must do our homework,

mustn´t we?


 

záporná oznamovacia veta + kladná question tag

 

She can´t play football,

can she?

They couldn´t dance very well,

could they?

You shouldn´t go,

should you?

We mustn´t walk here,

must we?


Jednoduchý prítomný a jednoduchý minulý čas nemá v oznamovacej vete pomocné sloveso, preto musíme použiť to, pomocou ktorého tvoríme otázku a zápor.


 

Jednoduchý prítomný čas – do/does/don´t/doesn´t

 

kladná oznamovacia veta + záporná question tag

 

You like cheese,

don´t you?

They play basketball every day,

don´t they?

She looks very nice,

doesn´t she?

He works in a shop,

doesn´t he?


 

záporná oznamovacia veta + kladná question tag

 

You don´t like cheese,

do you?

They don´t play basketball every day,

do they?

She doesn´t look very nice,

does she?

He doesn´t work in a shop,

does he?Jednoduchý minulý čas – did/didn´t

 

kladná oznamovacia veta + záporná question tag

 

You won the match,

didn´t you?

She went shopping,

didn´t she?

John bought the tickets,

didn´t he?


 

záporná oznamovacia veta + kladná question tag

You didn´t win the match,

did you?

She didn´t go shopping,

did she?

John didn´t buy the tickets,

did he?


Intonácia:

Pokiaľ má question tag klesajúcu intonáciu, vtedy sa v skutočnosti nepýtame, ale chceme, aby ten komu hovoríme s nami súhlasil.

Pokiaľ má question tag stúpajúcu intonáciu, vtedy sa počúvajúceho pýtame.Zopakujte si:
1. Prečo používame question tags?
2. Ako tvoríme question tags?
3. Aké sú pravidlá používania question tags?


Použitá literatúra:
Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge Univesity Press, 2004

Zdroje obrazkov:
Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge Univesity Press, 2004