Prídavné mená sú ohybné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, konkrétnych a abstraktných neživých javov a niektorých druhov vzťahu. V nemčine majú prídavné mená širšiu funkciu ako v slovenčine. Nemčina i slovenčina rozoznávajú akostné i vzťahové prídavné mená, nemčina však nemá zvieracie a privlastňovacie prídavné mená typu líščí a otcov, matkin. Tieto vzťahy vyjadruje zloženými podstatnými menami alebo slovnými spojeniami. Chýbajú jej aj mnohé vzťahové prídavné mená napr. denné svetlo (das Tageslicht).


 

Vo vetách sa môžu prídavné mená objaviť vo funkcii prísudku a príslovkového určenia alebo prívlastku.


a) Prídavné mená vo funkcii prísudku a príslovkového určenia.


Vo funkcii prísudku zostáva prídavné meno nesklonné, majú teda vo všetkých rodoch a číslach rovnakú podobu


Napr.


Mein Kind ist gesund.

Moje dieťa je zdravé.


Meine Mutter ist gesund.

Moja matka je zdravá.


Meine Freunde sind gesund.

Moji priatelia sú zdraví.Niektoré prídavné mená sa vyskytujú v nemčine iba v prísudku:


  • niektoré prídavné mená odvodené z podstatných mien napr. Wie kann ich euch behilflich sein? Ako vám môžem byť nápomocný?

  • niektoré hovorové výrazy napr. Sei fit! Buď fit!

  • niektoré ustálené spojenia napr. Das ist gang und gäbe! To je bežné!Taktiež vo funkcii príslovkového určenia zostáva prídavné meno tiež nesklonné napr. Der Student spricht sehr laut. (Študent hovorí veľmi hlasno).


 

 

b) Prídavné mená vo funkcii prívlastku.


Ako prívlastok stojí prídavné meno obvykle pred podstatným menom a skloňujú sa v súlade s jeho rodom, číslom a pádom. Niektoré prídavné mená sa vyskytujú iba v prívlastku:


  • odvodené z prísloviek napr. die obere Wohnung (horný byt)

  • prídavné mená označujúce materiál napr. die goldene Vase (zlatá váza)


 

Skloňovanie prídavných mien v nemčine sa podstatne líši od skloňovanie prídavných mien v slovenčine. Koncovky prídavných mien v slovenčine závisia iba od rodu, čísla a pádu riadiaceho podstatného mena. V nemčine môžeme rozlíšiť tri druhy skloňovania prídavného mena a to:


  • po člene určitom

  • po člene neurčitom

  • bez člena


 

Prídavné meno po člene určitom:

 

 

 

 

 

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

Množmé číslo

der alte Mann

die junge Frau

das kleine Kind

die jungen Leute

des alten Mann

der jungen Frau

des kleinen Kind

der jungen Leute

dem alten Mann

der jungen Frau

dem kleinen Kind

den jungen Leuten

den alten Mann

die junge Frau

das kleine Kind

die junge Leute


 

Tak ako po člene určitom sa prídavné mená skloňujú aj po zámenách aller, dieser, jeder, jener, mancher, solcher, welcher a v množnom čísle aj po privlastňovacích zámenách meine, deine, seine, ihre usw. a po beide, keine. Zámená majú po alle silné koncovky: alle deine alten Freunde (všetci tvoji starí priatelia).


 

Prídavné meno po člene neurčitom:

 

 

 

 

 

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

Množmé číslo

ein kleiner Tisch

eine neue Schule

ein altes Haus

kleine Tische

eines kleinen Tisches

einer neuen Schule

eines alten Haus

kleiner Tische

einem kleinen Tisch

einer neuen Schule

einem alten Haus

kleinen Tische

einen kleinen Tisch

eine neue Schule

ein altes Haus

kleine Tische

 

Tak ako po člene neurčitom sa skloňujú prídavné mená aj v jednotnom čísle po privlastňovacích zámenách a po neurčitom zámene kein.


 

Prídavné meno bez člena:

 

 

 

 

 

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

Množmé číslo

schwarzer Kaffee

frische Milch

helles Bier

gute Äpfel

schwarzen Kaffee

frischer Milch

hellen Bier

guter Äpfel

schwarzem Kaffee

frischer Milch

hellem Bier

guten Äpfeln

schwarzen Kaffee

frische Milch

helles Bier

gute ÄpfelPrídavné mená v nemčine môžeme okrem skloňovania aj stupňovať. Môžeme stupňovať prídavné mená vo funkcii prísudku, vo funkcii prívlastku i vo funkcii príslovkového určenia.


 

Stupňovanie prídavných mien vo funkcii prísudku:


2. stupeň prídavného mena vytvoríme príponou –er napr. kleiner

3. stupeň prídavného mena sa tvorí príponou –ste napr. der, die, das kleinste

4. stupeň sa tvorí i pomocou tvaru am a –sten napr. am kleinsten


Viac sa tejto problematike venujeme v samostatnej kapitole o stupňovaní prídavných mien.Zopakujte si:
1. Definujte, čo je prídavné meno!
2. V akých funkciách sa môže vyskytovať prídavné meno v nemčine?
3. Ako sa skloňuje prídavné meno po člene určitom a po člene neurčitom?
4. Aké sú základné pravidlá tvorenia 2. a 3. stupňa prídavných mien?

Použitá literatúra:
Zmaturuj z nemeckého jazyka
Themen aktuell 2
Príručná gramatika nemčiny