To neurčitok používame vo veľa prípadoch. Napr. po niektorých slovesách, na vyjadrenie dôvodu, po which, where, what, ... . To neurčitok používame aj po prídavných menách.


 

Všimnime si tento príklad:


Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006

 


To neurčitok sme použili po prídavných menách important, great, easy. Celá vetná konštrukcia sa skladá zo slovesa byť, prídavného mena a to neurčitku.Príklady:


It´s important to look in the mirror.

(Je dôležité sa pozrieť do zrkadla.)


It´s quite safe to use the ladder.

(Je celkom bezpečné použiť rebrík.)


It´s lovely to see you.

(Je milé ťa vidieť.)


It was silly to make such a fuss.

(Bolo hlúpe robiť taký rozruch.)


 

Sloveso byť nemusí byť len v prítomnom čase, ale používa sa v rôznych časoch.Porovnajte vety:


It is easy to drive the car.


The car is easy to drive.Obe vety majú rovnaký význam. V prvej sme za neurčitkom použili podstatné meno a nazačiatku vety zámeno it. V druhej vete už zámeno it nepoužívame, pretože tam máme podstatné meno the car. Všimnime si viac príkladov:Your writing is difficult to read.


The ladder is quite safe to use.


The parade was fascinating to watch.Táto vetná koštrukcia sa často používa s prídavnými menami znamenajúcimi dobrý alebo zlý. Sú to napr. awful, bad, exciting, fascinating, good, nice, terrible, wonderful, ... . Ďalej môžme používať prídavné mená ako cheap, dangerous, difficult, easy, expensive, impossible, safe, simple, ... .To neurčitok používame aj po prídavných menách certain, sure, likely a unlikely.


United are certain to win.

(United určite vyhrajú.)


Sarah is likely to be at work.

(Sarah je pravdepodobne v práci.)
Použitie predložiek for a of


Po niektorých prídavných menách môžeme používať predložku:


for + predmet + to neurčitok:


It´s important for drivers to take care.


It isn´t safe for children to play on ladders.Po prídavných menách opisujúcich ako sa niekto správa používame predložku of

(silly, polite, ...)


It was polite of Emma to write and thank us.

(Bolo milé od Emmy napísať a poďakovať.)


It was silly of me to forget the tickets.

(Bolo hlúpe odo mňa zabudnúť lístky.)Zopakujte si:
Ako používame to neurčitok s prídavnými menami?
S ktorými predložkami používame to neurčitok s prídavnými menami?

Použitá literatúra:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006

Zdroje obrazkov:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006