Prídavné mená sa môžu používať ako samostatné mená, ktoré označujú osoby, ak sú mužského alebo ženského rodu alebo abstraktá, neživotné a nepočítateľné stredného rodu. Spodstatnené prídavné mená sa skloňujú ako prídavné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom.

Eine blindeFrau saß daneben. (Slepá žena sedela vedľa.)

Eine BlindeFrau saß daneben. (Slepá sedela vedľa.)

(pôvodné podstatné meno vypadne)

Ein obdachloserSpaziergänger lebte allein. (Chodec bez domova žil sám.)

Ein ObdachloserSpaziergänger lebte allein. (Bezdomovec žil sám.)

(pôvodné podstatné meno vypadne.)

 

Ak je pred spodstatneným prídavným menom jemand, niemand alebo wer, nasleduje v nominatíve a akuzatíve koncovka –es (jemand Unbekanntes, niemand Bekanntes treffen), v datíve nasleduje koncovka –em(mit jemand Unbekanntem)

 

 

Pomenovanie nemeckej národnosti

der deutsche Mann / die deutsche Frau

der DeutscheMann / die DeutscheFrau (Nemec/ Nemka)

ein deutscher Mann / eine deutsche Frau

ein DeutscherMann / eine DeutscheFrau (Nemec/ Nemka)


Často používané prídavné mená ako spodstatnené slová

alt Der Alte lachte sehr viel.

(Starec sa veľa usmieval.)

 

arbeitslos Arbeitslose bekommen einen Geldbetrag jeden Monat.

(Nezamestnaní dostanú každý mesiac peňažnú čiastku.)

 

arm Viele Arme leben in schlechten Bedingungen.

(Veľa chudobných žije v zlých podmienkach.

 

bekannt Ein Bekannter von ihm hat im Lotto gewonnen.

(Jeho známy vyhral v lote.)

 

blind Der Blinde ist auf der Straße gefallen.

(Slepý spadol na ulici.)

 

blond Die Blonde sieht super aus.

(Blondína vyzerá dobre.)