Zdroj: Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006


 

He ate his dinner very quickly. (Zjedol večeru veľmi rýchlo.)

 


Suddenly the shelf fell down. (Zrazu polica spadla.)

 


Quickly a suddenly sú príslovky. Príslovky spravidla tvoríme z prídavných mien pridaním prípony –ly:


quick – quickly

bad – badly

sudden – suddenly

careful – carefully

 


Musíme však dať pozor na pravopis niektorých prísloviek. Zmena y na i:


heavy – heavily

easy – easily

happy – happily

lucky - luckily

 


Príslovky hovoria ako sa niečo deje, alebo ako niekto niečo vykonáva, opisujú sloveso. Pýtame sa na ne AKO?:

 

Zdroj: Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

 

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

 

(Silno prší.) – ako prší – silno.

 

The train stopped suddenly.(Vlak zrazu zastal.)

opened the door slowly.(Otvoril som dvere pomaly.)

Please listen carefully.(Prosím počúvajte pozorne.)

understand you perfectly.(Rozumiem ti perfektne.)

 


 

Prídavné mená opisujú ľudí alebo veci a používajú sa pred podstatnými menami alebo za slovesom byť. Pýtame sa na ne AKÝ?, AKÁ?, AKÉ?:

 


Look at that beautiful girl.(Pozri na to krásne dievča.)

That girl is beautiful. (Tamto dievča je krásne.)

 

 

Porovnajte:

 

 

adverb (príslovka)

adjective (prídavné meno)

She speaks very quietly. (Hovorí veľmi ticho.)

Sheis very quiet. (Je veľmi tichá.)

Listen carefully! (Počúvaj pozorne!)

Becarefull! (Buď opatrný!)

Our team played badly. (Náš tím hral zle.)

It was a badgame. (Bola to zlá hra.)

I waited nervously. (Čakal som nervózne.)

I amnervous. (Som nervózny.)


 

Niektoré prídavné mená a príslovky majú rovnaký tvar. Sú to:

 

hard (ťažký/ťažko)

fast (rýchly/rýchlo)

late (neskorý/neskoro)

early (skorý/skoro)

 


 

Porovnajte:

 

 

adverb (príslovka)

adjective (prídavné meno)

Sue works very hard. (Sue pracuje veľmi ťažko/usilovne.)

Sue´s jobis very hard. (Sueina práca je veľmi ťažká.)

Ben can run fast. (Ben vie bežať rýchlo.)

Ben is a fastrunner. (Ben je rýchly bežec.)

I went to bed late/early. (Išiel som do postele neskoro/rýchlo.)

The bus waslate/early. (Autobus meškal/prišiel skoro – bol neskorý/skorý)


 

Niektoré príslovky netvoríme príponou –ly, ale sa tvoria nepravidelne, tzn., že sa vytvorí nové slovo:

good – well

  

 

adverb (príslovka)

adjective (prídavné meno)

You speak English very well. (Hovoríš anglicky veľmi dobre.)

Your English is very good. (Tvoja angličtina je veľmi dobrá.)


 

Well však môže byť aj prídavné meno a to vo význame v poriadku, zdravý:


How are you? – I´m very well, thank you. (Aj keď preklad v slovenčine vyjadruje príslovku, v angličtine je well v tomto prípade prídavné meno.)


 Zopakujte si:
1. Ako tvoríme príslovky?
2. Aký je rozdiel medzi príslovkami a prídavnými menami?
3. Ktoré príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné mená?

Použitá literatúra:
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

Zdroje obrazkov:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006