1. Prítomné príčastie - tvorenie a využitie pre tvorenie prechodníka prítomného.

Príčastie prítomné je nemenný tvar slovesa, ktorý vytvoríme odtrhnutím koncovky 1. osoby množného čísla a pridaním koncovky –ant.

 

Parler

Choisir

Faire

nous parlons

nous choisissons

nous faisons

parl + ant

choisiss + ant

fais + ant

parlant

choisissant

faisant


Vo francúzštine existujú len 3 nepravidelné tvary príčastia prítomného a majú ho tieto slovesá:

avoir(mať) – ayant, être (byť) – étant, savoir (vedieť) – sachant.

 

Pozor! Tento gramatický tvar môže okrem príčastia plniť aj funkciu prechodníka alebo adjektíva. V prechodníkovej funkcii sa však častejšie používa nemenný slovesný tvar nazývaný le gérondif, ktorý sa tvorí podľa vzorca en + participe présent.

 

 

Participe présent:

dansant – tancujúci(a, e)

grandissant – rastúci(a, e)

achetant – kupujúci(a, e)

parlant hovoriaci(a, e) 

 

 

Gérondif:

en chantant – pracujúc

en parlant - hovoriac

en finissant – končiac

en buvant - pijúc


Ak príčastie prítomné plní funkciu prídavného mena (slovesné adjektívum), vtedy sa zhoduje v rode a čísle s podstatným menom, ktoré bližšie určuje.


Aký je rozdiel ? :

  1. Slovo je príčastím prítomným vtedy, ak:

  •  sa viaže s predmetom

la mère parlant à son enfant – matka hovoriaca svojmu dieťaťu

les personnes ayant un ticket bleu – osoby majúce modrý lístok


  •  môžeme vytvoriť jeho zápor pomocou ne... pas, ne ... jamais alebo ne... que

ne confiant jamais ses biens à personne – ten, ktorý nikdy nikomu nezverí svoj majetok

aimant vivre qu´en ville – ten, ktorý žije rád iba v meste

 

 

  1. Slovesné adjektívum použijeme, ak môžeme pred slovo postaviť príslovku assez, bien, très..

un film assez intéressant – dosť zaujímavý film

une femme très souffrante – žena, ktorá veľmi trpí (veľmi trpiaca žena)

les gens peu confiants – málo dôverčiví ľudia


 

 

2. Používanie prítomného príčastia

  • Prítomné príčastie vyjadruje najčastejšie súčasnosť s iným dejom (keď), ktorý môže byť prítomný, minulý alebo budúci.

Je le vois lisant. – Vidím ho čítať. / Vidím ho, keď číta.

Je l´ai vu lisant. – Videl som ho čítať. / Videl som ho, keď čítal.

Je le verrai lisant. – Uvidím ho čítať. / Uvidím ho, keď bude čítať.


  • Prítomné príčastie prítomné môže byť zosilnené príslovkou TOUT.

Tout en parlant, elle a oublié de préparer le déjeuner. / Ako tak stále hovorila, zabudla pripraviť obed.


  • Príčastie prítomné môže vyjadrovať príčinu(keďže, pretože).

Étant très pressé, ton père n´a pas pu t´attendre. / Comme il était pressé...

Tvoj otec vás nemohol počkať, pretože sa veľmi ponáhľal.

La pluie tombant très fort, nous avons dû rentrer./ Comme la pluie tombait...

Keďže príliš pršalo, museli sme sa vrátiť.


  • Príčastie prítomné môže vyjadrovať príslovkové určenie alebo prípustku (hoci, aj keď).

Il le fait sachant bien que c´est défendu. – Robí to, hoci vie, že je to zakázané.


  • Príčastie prítomné môže nahrádzať vedľajšiu vetu vzťažnú (ktorý, ktorá...).

Dans la foret, marchait un groupe d´écoliers chantant et riant./ ...des écoliers qui marchaient et riaient. – Po lese kráčala skupina žiakov, ktorí spievali a smiali sa.

C´est un sportif ayant des qualités techniques rares. / C´est un sportif qui a des qualités...

Je to športovec, ktorý má zriedkavé technické kvality.


Poznámka:

Príčastie prítomné je slovesný tvar, ktorý sa používa predovšetkým v písomnej forme, t.j. v literatúre, tlači alebo v úradnom styku. V literatúre sa môžeme stretnúť aj so zloženým príčastím prítomným, ktoré sa tvorí podľa vzorca

participe présent du verbe avoir/être + participe passé du verbe.


S'étant blessée, la joueuse s'est arrêtée. – Hráčka prestala, pretože sa zranila.

 

Na rozdiel od jednoduchého prítomného príčastia zložené príčastie prítomné vyjadruje predčasnosť.Zopakujte si:
1. Charakterizujte spôsob tvorenia prítomného príčastia a uveďte príklady.
2. Vytvorte 2 vety, v ktorých bude prítomné príčastie vyjadrovať súčasnosť.
3. Vytvorte 2 vety, v ktorých bude prítomné príčastie vyjadrovať príčinu.
4. Vytvorte vetu, v ktorej prítomné príčastie budete môcť nahradiť vedľajšou vetou vzťažnou.
5. Uveďte kde je možné použiť prítomné príčastie.

Použitá literatúra:
Vlasta Borovanová – Petra Kameníková, Francúzština pre samoukov,
Ján Taraba – Francúzska gramatika