Vypracovala: Veronika Čierna


Príčastie je syntakticky nesamostatný neurčitý slovesný tvar, ktorý vo väčšine prípadov nefunguje ako jadro predikatívneho vzťahu, ale iba odkazuje na dej vyjadrený finitným tvarom slovesa. Patrí medzi tzv. menné slovesné tvary, lebo okrem menných slovesných príznakov má aj niektoré črty, ktoré ho zbližujú s prídavným menom.

Tvorí sa od neurčitkového kmeňa pridaním koncoviek –ado pri slovesách 1. triedy a –ido pri slovesách 2. a 3. triedy:Infinitív

Koncovka

Príčastie minulé

1. trieda

amar (milovať)

-ado

amado

2. trieda

mover (hýbať)

-ido

movido

3. trieda

subir (rásť)

-ido

subido

Niektoré slovesá tvoria príčastie minulé nepravidelne:


Infinitív

Príčastie minulé

abrir

abierto

cubrir

cubierto

decir

dicho

escribir

escrito

hacer

hecho

morir

muerto

poner

puesto

resolver

resuelto

satisfacer

satisfecho

ver

visto

volver

vuelto


Trpný rod

Tvorí sa pomocou slovesa ser a minulého príčastia významového slovesa, ktoré sa zhoduje s podmetom v rode a čísle tak ako prídavné meno; ak je pôvodca deja vo vete vyjadrený, zvyčajne ho uvádza predložka por, a len v niektorých prípadoch predložka de:


Este profesor es respetado por todos los estudiantes.

Esta profesora es respetada por todos los estudiantes.

Estos profesores son respetados por todos los estudiantes.

Estas profesoras son respetadas por todos los estudiantes.


Iné príklady: