„Ľúbiť a byť ľúbený, je ako cítiť slnko z oboch strán.“

(David Viscott)


http://inathuu.pinger.pl/

 

Ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch. Mladí ľudia sa v priebehu života zoznamujú s rozličnými formami vzťahov, na ktorých základe získavajú skúsenosti, rozvíjajú svoje potreby a učia sa, ako vo vzťahoch žiť. To, ako prežívajú svoje priateľské a intímne vzťahy, do veľkej miery predurčujú skúsenosti v rodine ako prvom „emocionálnom priestore“. Preto je veľmi dôležité, v akom rodinnom prostredí mladý človek vyrastá, či je milovaný, prijímaný, chápaný, akú starostlivosť mu venujú rodičia.

 

V puberte rodina v očiach dospievajúceho stráca význam a do popredia sa dostávajú priatelia/ľky, partie, intímne vzťahy. Hľadanie kamarátov/ok, priateľov/liek, vysneného partnera/ky nie je vždy jednoduché, často môže viesť k mnohým sklamaniam a do veľkej miery súvisí s uvedomovaním si vlastnej príťažlivosti a so sebavedomím. To, že chlapec alebo dievča má problém s nadväzovaním priateľstiev, môže veľakrát signalizovať znížené sebavedomie, slabý sebaobraz, neistotu, úzkosť. Preto aj napriek tomu, že si to mladí ľudia nechcú pripustiť, potrebujú v tomto období podporu, opatrné a nenásilné vedenie od rodičov, učiteľov alebo iných ľudí, ktorým môžu dôverovať.

 

 

Mladí ľudia sa snažia v období puberty podobať svojim priateľom/kám.

Radi sa rovnako obliekajú, chcú rovnako vyzerať, chodia na rovnaké miesta, počúvajú rovnakú hudbu. To, že sú súčasťou partie, im dáva pocit, že niekam patria, pocit bezpečia a istoty, zvýšenie, resp. upevnenie sebavedomia. Niekedy je veľmi ťažké odolať presvedčovaniu, nátlaku priateľov/liek, a neurobiť niečo, čo mladý človek ani nechce. Napr. fajčiť, skúsiť drogy, nejsť do školy, mať pohlavný styk a pod. Toto experimentovanie býva v dospievaní veľmi lákavé, ale na druhej strane môže spôsobiť problémy. Dobrí/é priatelia/ľky sú tí/tie, ktorí/é rešpektujú názor ostatných a nesnažia sa vnucovať svoje názory iným.

 

 

V období puberty sa zvyšuje záujem o opačné pohlavie.

Na začiatku ešte bráni nadväzovaniu vzťahov hanblivosť, neskúsenosť, emocionálna nevyrovnanosť. Je to čas prvých hravých kontaktov, keď sú v popredí erotické fantázie a platonické lásky, ktoré prinášajú intenzívne vnútorné zážitky. „Ozajstným“ láskam predchádzajú lásky zamerané na zidealizované osoby, ako sú speváci, herci, športovci. Mladých ľudí v tomto období zaujímajú otázky spojené s tým, ako sa bozkávať, ako zbaliť chalana, babu, kedy mať prvý sex, informácie týkajúce sa používania prezervatívu a pod. Vážne sexuálne vzťahy sú v puberte ešte výnimočné. Dospievajúci/e vyhľadávajú filmy, knihy a časopisy s erotickým obsahom a tieto podnety v nich vyvolávajú zvláštne, príjemné pocity, ktoré sa im páčia, vzrušujú ich. Predčasný sexuálny život je v tomto období ešte nežiaduci, lebo k nemu dochádza bez hlbších citových väzieb a často môže byť iba náhradou za nedostatočnú citovú reakciu v rodine. Okolo trinásteho, štrnásteho roku si dievčatá a chlapci začínajú viac všímať jeden druhého, nadväzovať prvé „vážnejšie“ kontakty, navzájom sa stretávať. Tieto stretávania sú pre mladých ľudí dôležitou súčasťou ich ďalšieho sexuálneho vývinu. Rodičia často robia chybu v tom, že bránia mladým ľudom v nadväzovaní ich prvých erotických kontaktov, čím môžu narušiť formovanie vzťahu k druhému pohlaviu.

 

Rodičia by mali svoje deti vypočuť, nezosmiešňovať, nepodceňovať to, čo je pre ich dieťa „životne dôležité“. Podporia tak svoje dieťa v tom, aby sa im zdôverilo a otvorene sa s nimi rozprávalo aj o intímnejších veciach. Hoci každý rodič si myslí, že robí pre svoje dieťa len to najlepšie, niekedy môže svojím nevhodným zasahovaním a obmedzovaním dieťaťu skôr ublížiť.

 

Okolo 15. roku sú chlapci a dievčatá fyzicky zrelí/é na to, aby mali pohlavný styk. Nie sú však emocionálne a sociálne zrelí/é na to, aby sa vyrovnali so záväzkami a zodpovednosťou, ktoré sexuálny vzťah prináša. Často rozmýšľajú o tom, že začnú sexuálne žiť len preto, lebo je to dôkaz lásky, lebo to uspokojí ich zvedavosť, zo strachu pred stratou priateľa/ky, majú sex pod vplyvom alkoholu alebo iných drog či preto, že ich kamarát/ka to už skúsil/a a pod. O tom, kedy a s kým mať sexuálny vzťah, má právo rozhodnúť sa každý/á sám/sama. Dôležité však je, aby to bolo s partnerom/kou, ktorého/ú má rád/rada, bolo to v zhode s jeho/jej osobnými názormi, aby sex bol chránený a plánovaný a aby obaja partneri dokázali niesť aj dôsledky. Prvá sexuálna skúsenosť môže byť úžasným zážitkom, ale môže byť aj veľkým sklamaním, dokonca i vtedy, keď si mladý človek myslí, že je pripravený, keď ide o tú pravú osobu, čas aj miesto